Volume 121, January 2022
Learning common and label-specific features for multi-Label classification with correlation information.

Junlong Li Pei-Pei Li Xuegang Hu Kui Yu

Part-based annotation-free fine-grained classification of images of retail products.

Bikash Santra Avishek Shaw Dipti Prasad Mukherjee

A hierarchical model for learning to understand head gesture videos.

Jiachen Li Songhua Xu Xueying Qin

Learning to schedule multi-NUMA virtual machines via reinforcement learning.

Junjie Sheng Yiqiu Hu Wenli Zhou Lei Zhu Bo Jin Jun Wang Xiangfeng Wang

Pedestrian trajectory prediction with convolutional neural networks.

Simone Zamboni Zekarias Tilahun Kefato Sarunas Girdzijauskas Christoffer Norén Laura Dal Col

A novel GCN-based point cloud classification model robust to pose variances.

Huafeng Wang Yaming Zhang Wanquan Liu Xianfeng Gu Xin Jing Zicheng Liu

Preference prediction based on a photo gallery analysis with scene recognition and object detection.

Andrey V. Savchenko Kirill V. Demochkin Ivan S. Grechikhin

Towards open-set touchless palmprint recognition via weight-based meta metric learning.

Huikai Shao Dexing Zhong

Pareto optimization of deep networks for COVID-19 diagnosis from chest X-rays.

Valerio Guarrasi Natascha Claudia D'Amico Rosa Sicilia Ermanno Cordelli Paolo Soda

Learning hybrid ranking representation for person re-identification.

Guile Wu Xiatian Zhu Shaogang Gong

Universal multi-Source domain adaptation for image classification.

Yueming Yin Zhen Yang Haifeng Hu Xiaofu Wu

Deep anomaly detection with self-supervised learning and adversarial training.

Xianchao Zhang Jie Mu Xiaotong Zhang Han Liu Linlin Zong Yuangang Li

Spatiotemporal consistency-enhanced network for video anomaly detection.

Yi Hao Jie Li Nannan Wang Xiaoyu Wang Xinbo Gao

BiconNet: An edge-preserved connectivity-based approach for salient object detection.

Ziyun Yang Somayyeh Soltanian-Zadeh Sina Farsiu

Learning discriminative region representation for person retrieval.

Yang Zhao Xiaohan Yu Yongsheng Gao Chunhua Shen

Why is this an anomaly? Explaining anomalies using sequential explanations.

Tshepiso Mokoena Turgay Çelik Vukosi Marivate

Variable weight algorithm for convolutional neural networks and its applications to classification of seizure phases and types.

Guangyu Jia Hak-Keung Lam Kaspar Althoefer

Blitz-SLAM: A semantic SLAM in dynamic environments.

Yingchun Fan Qichi Zhang Yuliang Tang Shaofeng Liu Hong Han

Deep neural networks-based relevant latent representation learning for hyperspectral image classification.

Akrem Sellami Salvatore Tabbone

Object-based cluster validation with densities.

Behnam Tavakkol Jeongsub Choi Myong Kee Jeong Susan L. Albin

The residual generator: An improved divergence minimization framework for GAN.

Aurele Tohokantche Gnanha Wenming Cao Xudong Mao Si Wu Hau-San Wong Qing Li

Learning scale awareness in keypoint extraction and description.

Xuelun Shen Cheng Wang Xin Li Yifan Peng Zijian He Chenglu Wen Ming Cheng

Pedestrian attribute recognition: A survey.

Xiao Wang Shaofei Zheng Rui Yang Aihua Zheng Zhe Chen Jin Tang Bin Luo

Learning sequentially diversified representations for fine-grained categorization.

Lianbo Zhang Shaoli Huang Wei Liu

Financial time series forecasting with multi-modality graph neural network.

Dawei Cheng Fangzhou Yang Sheng Xiang Jin Liu

Joint multi-label learning and feature extraction for temporal link prediction.

Xiaoke Ma Shiyin Tan Xianghua Xie Xiaoxiong Zhong Jingjing Deng

Graph convolutional autoencoders with co-learning of graph structure and node attributes.

Jie Wang Jiye Liang Kaixuan Yao Jianqing Liang Dianhui Wang

Recursive multi-model complementary deep fusion for robust salient object detection via parallel sub-networks.

Zhenyu Wu Shuai Li Chenglizhao Chen Aimin Hao Hong Qin

Deep tree-ensembles for multi-output prediction.

Felipe Kenji Nakano Konstantinos Pliakos Celine Vens

Head pose estimation using deep neural networks and 3D point clouds.

Yuanquan Xu Cheolkon Jung Yakun Chang

SAR-to-optical image translation based on improved CGAN.

Xi Yang Jingyi Zhao Ziyu Wei Nannan Wang Xinbo Gao

Cloud based scalable object recognition from video streams using orientation fusion and convolutional neural networks.

Muhammad Usman Yaseen Ashiq Anjum Giancarlo Fortino Antonio Liotta Amir Hussain

Semi-supervised student-teacher learning for single image super-resolution.

Lin Wang Kuk-Jin Yoon

Tracking more than 100 arbitrary objects at 25 FPS through deep learning.

Lorenzo Vaquero Víctor M. Brea Manuel Mucientes

Estimating fund-raising performance for start-up projects from a market graph perspective.

Likang Wu Zhi Li Hongke Zhao Qi Liu Enhong Chen

Graph variational auto-encoder for deriving EEG-based graph embedding.

Tina Behrouzi Dimitrios Hatzinakos

Novel fuzzy clustering algorithm with variable multi-pixel fitting spatial information for image segmentation.

Hang Zhang Haili Li Ning Chen Shengfeng Chen Jian Liu

Unified learning approach for egocentric hand gesture recognition and fingertip detection.

Mohammad Mahmudul Alam Mohammad Tariqul Islam S. M. Mahbubur Rahman

Context-aware co-supervision for accurate object detection.

Junran Peng Haoquan Wang Shaolong Yue Zhaoxiang Zhang

ANCES: A novel method to repair attribute noise in classification problems.

José A. Sáez Emilio Corchado

A Unified Hierarchical XGBoost model for classifying priorities for COVID-19 vaccination campaign.

Luca Romeo Emanuele Frontoni

Consistent and diverse multi-View subspace clustering with structure constraint.

Xiaomeng Si Qiyue Yin Xiaojie Zhao Li Yao

Indefinite twin support vector machine with DC functions programming.

Yuexuan An Hui Xue

Towards robust explanations for deep neural networks.

Ann-Kathrin Dombrowski Christopher J. Anders Klaus-Robert Müller Pan Kessel

Online aggregation of probability forecasts with confidence.

Vladimir V'yugin Vladimir G. Trunov

Creating synthetic minority class samples based on autoencoder extreme learning machine.

Yu-Lin He Shengsheng Xu Joshua Zhexue Huang

Constrained mutual convex cone method for image set based recognition.

Naoya Sogi Rui Zhu Jing-Hao Xue Kazuhiro Fukui

WC-KNNG-PC: Watershed clustering based on k-nearest-neighbor graph and Pauta Criterion.

Jianhua Xia Jinbing Zhang Yang Wang Lixin Han Hong Yan

Lifelong robotic visual-tactile perception learning.

Jiahua Dong Yang Cong Gan Sun Tao Zhang

Action recognition via pose-based graph convolutional networks with intermediate dense supervision.

Lei Shi Yifan Zhang Jian Cheng Hanqing Lu

GLMNet: Graph learning-matching convolutional networks for feature matching.

Bo Jiang Pengfei Sun Bin Luo

Delving deep into spatial pooling for squeeze-and-excitation networks.

Xin Jin Yanping Xie Xiu-Shen Wei Borui Zhao Zhao-Min Chen Xiaoyang Tan

Transtrack: Online meta-transfer learning and Otsu segmentation enabled wireless gesture tracking.

Jiang Xiao Huichuwu Li Hai Jin

Mixture factor analysis with distance metric constraint for dimensionality reduction.

Jian Chen Leiyao Liao Wei Zhang Lan Du

4D computed tomography super-resolution reconstruction based on tensor product and nuclear norm optimization.

Shu Zhang Youshen Xia

Edge computing enabled video segmentation for real-time traffic monitoring in internet of vehicles.

Shaohua Wan Songtao Ding Chen Chen

Relation-aware dynamic attributed graph attention network for stocks recommendation.

Shibo Feng Chen Xu Yu Zuo Guo Chen Fan Lin Jianbing Xiahou

Multi-dimensional clustering through fusion of high-order similarities.

Hong Peng Haiyan Wang Yu Hu Weiwei Zhou Hongmin Cai