Volume 123, March 2022
Neighborhood linear discriminant analysis.

Fa Zhu Junbin Gao Jian Yang Ning Ye

Driving behavior explanation with multi-level fusion.

Hedi Ben-Younes Éloi Zablocki Patrick Pérez Matthieu Cord

Orthogonal least squares based fast feature selection for linear classification.

Sikai Zhang Zi-Qiang Lang

Query Pixel Guided Stroke Extraction with Model-Based Matching for Offline Handwritten Chinese Characters.

Tie-Qiang Wang Xiaoyi Jiang Cheng-Lin Liu

Fast Camouflaged Object Detection via Edge-based Reversible Re-calibration Network.

Ge-Peng Ji Lei Zhu Mingchen Zhuge Keren Fu

Incomplete multiview nonnegative representation learning with multiple graphs.

Nan Zhang Shiliang Sun

Visual vs internal attention mechanisms in deep neural networks for image classification and object detection.

Abraham Montoya Obeso Jenny Benois-Pineau Mireya Saraí García-Vázquez Alejandro Alvaro Ramírez-Acosta

Description and recognition of complex spatial configurations of object pairs with Force Banner 2D features.

Robin Deléarde Camille Kurtz Laurent Wendling

A robust and efficient fingerprint image restoration method based on a phase-field model.

Yibao Li Qing Xia Chaeyoung Lee Sangkwon Kim Junseok Kim

Big data directed acyclic graph model for real-time COVID-19 twitter stream detection.

Bakhtiar Amen Syahirul Faiz Thanh-Toan Do

Fitbeat: COVID-19 estimation based on wristband heart rate using a contrastive convolutional auto-encoder.

Shuo Liu Jing Han Estela Laporta Puyal Spyridon Kontaxis Shaoxiong Sun Patrick Locatelli Judith Dineley Florian B. Pokorny Gloria Dalla Costa Letizia Leocani Ana Isabel Guerrero Carlos Nos Ana Zabalza Per Soelberg Sørensen Mathias Buron Melinda Magyari Yatharth Ranjan Zulqarnain Rashid Pauline Conde Callum L. Stewart Amos A. Folarin Richard J. B. Dobson Raquel Bailón Srinivasan Vairavan Nicholas Cummins Vaibhav A. Narayan Matthew Hotopf Giancarlo Comi Björn W. Schuller RADAR-CNS Consortium

AdaNFF: A new method for adaptive nonnegative multi-feature fusion to scene classification.

Zhiyuan Zou Weibin Liu Weiwei Xing

Co-attentive multi-task convolutional neural network for facial expression recognition.

Wenmeng Yu Hua Xu

Kernelized Supervised Laplacian Eigenmap for Visualization and Classification of Multi-Label Data.

Mariko Tai Mineichi Kudo Akira Tanaka Hideyuki Imai Keigo Kimura

Real masks and spoof faces: On the masked face presentation attack detection.

Meiling Fang Naser Damer Florian Kirchbuchner Arjan Kuijper

Defect attention template generation cycleGAN for weakly supervised surface defect segmentation.

Shuanlong Niu Bin Li Xinggang Wang Songping He Yaru Peng

A Bayesian evaluation framework for subjectively annotated visual recognition tasks.

Derek S. Prijatelj Mel McCurrie Samuel E. Anthony Walter J. Scheirer

Learning directly from synthetic point clouds for "in-the-wild" 3D face recognition.

Ziyu Zhang Feipeng Da Yi Yu

Semi-supervised extensions of multi-task tree ensembles.

Esra Adiyeke Mustafa Gökçe Baydogan

Unsupervised deep clustering via contractive feature representation and focal loss.

Jinyu Cai Shiping Wang Chaoyang Xu Wenzhong Guo

Multi-scale signed recurrence plot based time series classification using inception architectural networks.

Ye Zhang Yi Hou Kewei Ouyang Shilin Zhou

Multi-level adversarial network for domain adaptive semantic segmentation.

Jiaxing Huang Dayan Guan Aoran Xiao Shijian Lu

Majorities help minorities: Hierarchical structure guided transfer learning for few-shot fault recognition.

Hao Chen Ruonan Liu Zongxia Xie Qinghua Hu Jianhua Dai Junhai Zhai

A novel bio-inspired texture descriptor based on biodiversity and taxonomic measures.

Steve Tsham Mpinda Ataky Alessandro Lameiras Koerich

Rain-component-aware capsule-GAN for single image de-raining.

Fei Yang Jianfeng Ren Zheng Lu Jialu Zhang Qian Zhang

Robust multi-feature collective non-negative matrix factorization for ECG biometrics.

Yuwen Huang Gongping Yang Kuikui Wang Haiying Liu Yilong Yin

GL-GAN: Adaptive global and local bilevel optimization for generative adversarial network.

Liu Ying Heng Fan Xiaohui Yuan Jinhai Xiang

A coarse-to-fine approach for dynamic-to-static image translation.

Teng Wang Lin Wu Changyin Sun

DLA-Net: Learning dual local attention features for semantic segmentation of large-scale building facade point clouds.

Yanfei Su Weiquan Liu Zhimin Yuan Ming Cheng Zhihong Zhang Xuelun Shen Cheng Wang

Incomplete multi-view clustering with cosine similarity.

Jun Yin Shiliang Sun

Enhance to read better: A Multi-Task Adversarial Network for Handwritten Document Image Enhancement.

Sana Khamekhem Jemni Mohamed Ali Souibgui Yousri Kessentini Alicia Fornés

ADCNN: Towards learning adaptive dilation for convolutional neural networks.

Jie Yao Dongdong Wang Hao Hu Weiwei Xing Liqiang Wang

Discrete embedding for attributed graphs.

Hong Yang Ling Chen Shirui Pan Haishuai Wang Peng Zhang

A unified deep sparse graph attention network for scene graph generation.

Hao Zhou Yazhou Yang Tingjin Luo Jun Zhang Shuohao Li

A polarization fusion network with geometric feature embedding for SAR ship classification.

Tianwen Zhang Xiaoling Zhang

Semi-supervised Active Salient Object Detection.

Yunqiu Lv Bowen Liu Jing Zhang Yuchao Dai Aixuan Li Tong Zhang

Cross-domain structure preserving projection for heterogeneous domain adaptation.

Qian Wang Toby P. Breckon

Learning to select cuts for efficient mixed-integer programming.

Zeren Huang Kerong Wang Furui Liu Hui-Ling Zhen Weinan Zhang Mingxuan Yuan Jianye Hao Yong Yu Jun Wang

Unified curiosity-Driven learning with smoothed intrinsic reward estimation.

Fuxian Huang Weichao Li Jiabao Cui Yongjian Fu Xi Li

Low-rank inter-class sparsity based semi-flexible target least squares regression for feature representation.

Shuping Zhao Jigang Wu Bob Zhang Lunke Fei

Systematic generation of moment invariant bases for 2D and 3D tensor fields.

Roxana Bujack Xinhua Zhang Tomás Suk David H. Rogers