Volume 125, May 2022
Auto uning of price prediction models for high-frequency trading via reinforcement learning.

Weipeng Zhang Ning Zhang Junchi Yan Guofu Li Xiaokang Yang

VD-PCR: Improving visual dialog with pronoun coreference resolution.

Xintong Yu Hongming Zhang Ruixin Hong Yangqiu Song Changshui Zhang

Contour-enhanced attention CNN for CT-based COVID-19 segmentation.

R. Karthik R. Menaka M. Hariharan Daehan Won

Phase retrieval from incomplete data via weighted nuclear norm minimization.

Zhi Li Ming Yan Tieyong Zeng Guixu Zhang

Hyperspherical class prototypes for adversarial robustness.

Vasileios Mygdalis Ioannis Pitas

Hypergraph matching via game-theoretic hypergraph clustering.

Jian Hou Marcello Pelillo Huaqiang Yuan

Graph label prediction based on local structure characteristics representation.

Jingyi Ding Ruohui Cheng Jian Song Xiangrong Zhang Licheng Jiao Jianshe Wu

BADet: Boundary-Aware 3D Object Detection from Point Clouds.

Rui Qian Xin Lai Xirong Li

Unsupervised person re-identification with multi-label learning guided self-paced clustering.

Qing Li Xiaojiang Peng Yu Qiao Qi Hao

Symmetry-Driven hyper feature GCN for skeleton-based gait recognition.

Xiaokai Liu Zhaoyang You Yuxiang He Sheng Bi Jie Wang

A unified perspective of classification-based loss and distance-based loss for cross-view gait recognition.

Feng Han Xuejian Li Jian Zhao Furao Shen

Safe incomplete label distribution learning.

Jing Zhang Hong Tao Tingjin Luo Chenping Hou

Entropy regularization for unsupervised clustering with adaptive neighbors.

Jingyu Wang Zhenyu Ma Feiping Nie Xuelong Li

ADR-MVSNet: A cascade network for 3D point cloud reconstruction with pixel occlusion.

Ying Li Zhijie Zhao Jiahao Fan Wenyue Li

Collaborative boundary-aware context encoding networks for error map prediction.

Zhenxi Zhang Chunna Tian Xinbo Gao Jie Li Zhicheng Jiao Cui Wang Zhusi Zhong

A bibliometric analysis of off-line handwritten document analysis literature (1990-2020).

Victoria Ruiz-Parrado Ruben Heradio Ernesto Aranda-Escolástico Ángel Sánchez José Francisco Vélez

User-based network embedding for opinion spammer detection.

Ziyang Wang Wei Wei Xian-Ling Mao Guibing Guo Pan Zhou Sheng Jiang

Attentive occlusion-adaptive deep network for facial landmark detection.

Muhammad Sadiq Daming Shi

A deformable CNN-based triplet model for fine-grained sketch-based image retrieval.

Xianlin Zhang Mengling Shen Xueming Li Fangxiang Feng

Joint image denoising with gradient direction and edge-preserving regularization.

Pengliang Li Junli Liang Miaohua Zhang Wen Fan Guoyang Yu