Volume 52, Number 5, March 2022
A deep learning-based two-stage prognostic approach for remaining useful life of rolling bearing.

Yiwei Cheng Kui Hu Jun Wu Haiping Zhu Carman K. M. Lee

Cooperative gating network based on a single BERT encoder for aspect term sentiment analysis.

Yuqing Peng Tengfei Xiao Hongtao Yuan

Structure and weights search for classification with feature selection based on brain storm optimization algorithm.

Yu Xue Yan Zhao

SF-ANN: leveraging structural features with an attention neural network for candidate fact ranking.

Yanan Zhang Li Jin Zequn Zhang Xiaoyu Li Qing Liu Hongqi Wang

Robust low-rank representation with adaptive graph regularization from clean data.

Gui-Fu Lu Yong Wang Ganyi Tang

MMNet: Multi-modal multi-stage network for RGB-T image semantic segmentation.

Xin Lan Xiaojing Gu Xingsheng Gu

An improved multiobjective particle swarm optimization algorithm based on tripartite competition mechanism.

Fei Han Mingpeng Zheng Qinghua Ling

Out-of-time cross-validation strategies for classification in the presence of dataset shift.

Sebastián Maldonado Julio López Andrés Iturriaga

A modified hybrid rice optimization algorithm for solving 0-1 knapsack problem.

Zhe Shu Zhiwei Ye Xinlu Zong Shiqin Liu Daode Zhang Chunzhi Wang Mingwei Wang

Self-attention enhanced CNNs with average margin loss for chinese zero pronoun resolution.

Shi-jun Sun

Multi-skill resource constrained project scheduling using a multi-objective discrete Jaya algorithm.

Yang-Yuan Li Jian Lin Zhou-Jing Wang

Zero-small sample classification method with model structure self-optimization and its application in capability evaluation.

Rui Zhang Xiaolu Bai Lihu Pan ZengShou Dong Renwang Song

A novel portfolio optimization model via combining multi-objective optimization and multi-attribute decision making.

Yongjie Zheng Jiming Zheng

Modified added activation function based exponential robust random vector functional link network with expanded version for nonlinear system identification.

Debashisa Samal Pradipta Kishore Dash Ranjeeta Bisoi

Unsupervised 2D dimensionality reduction by jointly learning structural and temporal correlation.

Mei Shi Jun Guo Jing An Xueqing Zhang Weiwei Zhang Pengfei Xu

Toward jointly understanding social relationships and characters from videos.

Yiyang Teng Chenguang Song Bin Wu

A day at the races.

David E. Losada David Elsweiler Morgan Harvey Christoph Trattner

Focus on temporal graph convolutional networks with unified attention for skeleton-based action recognition.

Bingkun Gao Le Dong Hongbo Bi Yun-Ze Bi

A multi-task dual attention deep recommendation model using ratings and review helpfulness.

Zhen Liu Baoxin Yuan Ying Ma

Correction to: a network method to identify the dynamic changes of the data flow with spatio-temporal feature.

Li-Na Wang Gui-Min Tan Chen-Rui Zang

A network method to identify the dynamic changes of the data flow with spatio-temporal feature.

Li-Na Wang Gui-Min Tan Chen-Rui Zang

Missing information in imbalanced data stream: fuzzy adaptive imputation approach.

Bohnishikha Halder Md. Manjur Ahmed Toshiyuki Amagasa Nor Ashidi Mat Isa Rahat Hossain Faisal Md. Mostafijur Rahman

K-centroid link: a novel hierarchical clustering linkage method.

Alican Dogan Derya Birant

Mitigating sparsity using Bhattacharyya Coefficient and items' categorical attributes: improving the performance of collaborative filtering based recommendation systems.

Pradeep Kumar Singh Pijush Kanti Dutta Pramanik Prasenjit Choudhury

Masked face recognition with convolutional neural networks and local binary patterns.

Nam Vu Hoai Huong Mai Nguyen Cuong Pham

An efficient method for mining multi-level high utility Itemsets.

N. T. Tung Loan T. T. Nguyen Trinh D. D. Nguyen Bay Vo

Feature selection based on mutual information with correlation coefficient.

Hongfang Zhou Xiqian Wang Rourou Zhu

Coverage hole detection in WSN with force-directed algorithm and transfer learning.

Yue-Hui Lai Se-Hang Cheong Hui Zhang Yain-Whar Si

LabCor: Multi-label classification using a label correction strategy.

Chengkai Wu Tianshu Zhou Junya Wu Yu Tian Jingsong Li

Critical direction projection networks for few-shot learning.

Sheng Bi Yongxing Wang Xiaoxiao Li Min Dong Jinhui Zhu

Detection of human lower limb mechanical axis key points and its application on patella misalignment detection.

Yueming Zhang Guoshan Zhang Bin Guan Jinkun Yao

Hybrid CNN-LSTM deep learning model and ensemble technique for automatic detection of myocardial infarction using big ECG data.

Hari Mohan Rai Kalyan Chatterjee

Pyramid-attention based multi-scale feature fusion network for multispectral pan-sharpening.

Yang Chi Jinjiang Li Hui Fan

DBNLDA: Deep Belief Network based representation learning for lncRNA-disease association prediction.

Manu Madhavan G. Gopakumar

Multi-grained and multi-layered gradient boosting decision tree for credit scoring.

Wan'an Liu Hong Fan Min Xia

A novel POI recommendation model based on joint spatiotemporal effects and four-way interaction.

Yongheng Liu Zhen Yang Tong Li Di Wu

A one-shot next best view system for active object recognition.

Pourya Hoseini Shuvo Kumar Paul Mircea Nicolescu Monica N. Nicolescu

Generating clusters of similar sizes by constrained balanced clustering.

Yuming Lin Haibo Tang You Li Chuangxin Fang Zejun Xu Ya Zhou Aoying Zhou

Collaborative filtering algorithm with social information and dynamic time windows.

Dun Li Cui Wang Lun Li Zhiyun Zheng

MIVCN: Multimodal interaction video captioning network based on semantic association graph.

Ying Wang Guoheng Huang Lin Yuming Haoliang Yuan Chi-Man Pun Wing-Kuen Ling Lianglun Cheng

MMNet: A multi-scale deep learning network for the left ventricular segmentation of cardiac MRI images.

Ziyue Wang Yanjun Peng Dapeng Li Yanfei Guo Bin Zhang

Joint extraction of entities and overlapping relations by improved graph convolutional networks.

Qi Sun Kun Zhang Laishui Lv Xun Li Kun Huang Ting Zhang

Residual deep attention mechanism and adaptive reconstruction network for single image super-resolution.

Hongjuan Wang Mingrun Wei Ru Cheng Yue Yu Xingli Zhang

Attentive frequency learning network for super-resolution.

Fenghai Li Qiang Cai Hai-Sheng Li Yifan Chen Jian Cao Shanshan Li

CIM: clique-based heuristic for finding influential nodes in multilayer networks.

Venkatakrishna Rao. K Mahender Katukuri Maheswari Jagarapu

Incremental learning with open set based discrimination enhancement.

Jiexuan Ding

CCF-LRU: hybrid storage cache replacement strategy based on counting cuckoo filter hot-probe method.

Yinyin Wang Yuwang Yang Xiulin Qiu Yaqi Ke Qingguang Wang

Active-learning-based reconstruction of circuit model.

Gal Rozenfeld Meir Kalech Lior Rokach

ADD: a new average divergence difference-based outlier detection method with skewed distribution of data objects.

Zhong-Yang Xiong Qin-Qin Gao Qiang Gao Yu-Fang Zhang Lin-Tao Li Min Zhang

AFQN: approximate Qn estimation in data streams.

Italo Epicoco Catiuscia Melle Massimo Cafaro Marco Pulimeno

A novel filter feature selection algorithm based on relief.

Xue-Ting Cui Ying Li Jiahao Fan Tan Wang

Civil airline fare prediction with a multi-attribute dual-stage attention mechanism.

Zhichao Zhao Jinguo You Guoyu Gan Xiaowu Li Jiaman Ding

Slither: finding local dense subgraphs measured by average degree.

Zixuan Deng Yanping Xiang

A novel deep pixel restoration video prediction algorithm integrating attention mechanism.

Muxuan Yuan Qun Dai

Modelling risk and return awareness for p2p lending recommendation with graph convolutional networks.

Yuhang Liu Huifang Ma Yanbin Jiang Zhixin Li

Event detection from text using path-aware graph convolutional network.

Shudong Lu Si Li Yajing Xu Kai Wang Haibo Lan Jun Guo

SiamPCF: siamese point regression with coarse-fine classification network for visual tracking.

Yulin Zeng Bi Zeng Xiuwen Yin Guangke Chen

Confidence interval for micro-averaged F1 and macro-averaged F1 scores.

Kanae Takahashi Kouji Yamamoto Aya Kuchiba Tatsuki Koyama

Evaluation of small and medium-sized enterprises' sustainable development with hesitant fuzzy linguistic group decision-making method.

Feifei Jin Ying Zhang Harish Garg Jinpei Liu Jia Chen

Tuning Database-Friendly Random Projection Matrices for Improved Distance Preservation on Specific Data.

Daniel López Sánchez Cyril de Bodt John A. Lee Angélica González Arrieta Juan M. Corchado

An optimization approach with weighted SCiForest and weighted Hausdorff distance for noise data and redundant data.

Yifeng Zheng Guohe Li Ying Li Wenjie Zhang Xueling Pan Yaojin Lin

Dynamic FDB selection method and its application: modeling and optimizing of directional overcurrent relays coordination.

Hamdi Tolga Kahraman Huseyin Bakir Serhat Duman Mehmet Kati Sefa Aras Ugur Güvenc

Deep convolutional self-paced clustering.

Rui Chen Yongqiang Tang Lei Tian Caixia Zhang Wensheng Zhang

HOB-net: high-order block network via deep metric learning for person re-identification.

Dongyue Chen Pengfei Wu Tong Jia Fangbin Xu

MIDNN- a classification approach for the EEG based motor imagery tasks using deep neural network.

Smita Tiwari Shivani Goel Arpit Bhardwaj

Research on the application of high-efficiency detectors into the detection of prohibited item in X-ray images.

Yuanxi Wei Xiaoping Liu Yinan Liu

Incremental neighborhood entropy-based feature selection for mixed-type data under the variation of feature set.

Wenhao Shu Wenbin Qian Yonghong Xie

Simplified multilayer graph convolutional networks with dropout.

Fei Yang Huyin Zhang Shiming Tao

Correction to: Research on multi-source POI data fusion based on ontology and clustering algorithms.

Li Cai Longhao Zhu Fang Jiang Yihan Zhang Jing He

Research on multi-source POI data fusion based on ontology and clustering algorithms.

Li Cai Longhao Zhu Fang Jiang Yihan Zhang Jing He

Diverse dialogue generation by fusing mutual persona-aware and self-transferrer.

Fuyong Xu Guangtao Xu Yuanying Wang Ru Wang Qi Ding Peiyu Liu Zhenfang Zhu

Evaluation of interpretability methods for multivariate time series forecasting.

Ozan Ozyegen Igor Ilic Mucahit Cevik


Volume 52, Number 4, March 2022
RLPath: a knowledge graph link prediction method using reinforcement learning based attentive relation path searching and representation learning.

Ling Chen Jun Cui Xing Tang Yuntao Qian Yansheng Li Yongjun Zhang

JointCTR: a joint CTR prediction framework combining feature interaction and sequential behavior learning.

Cairong Yan Xiaoke Li Yizhou Chen Yanting Zhang

An improved conflicting-evidence combination method based on the redistribution of the basic probability assignment.

Zezheng Yan Hanping Zhao Xiaowen Mei

Modeling semantic and emotional relationship in multi-turn emotional conversations using multi-task learning.

Fuwei Cui Hui Di Lei Shen Kazushige Ouchi Ze Liu Jinan Xu

Dynamic clustering for short text stream based on Dirichlet process.

Wanyin Xu Yun Li Jipeng Qiang

An analysis of optimal pricing strategy and inventory scheduling policy for a non-instantaneous deteriorating item in a two-layer supply chain.

Abhijit Barman Rubi Das Pijus Kanti De

Monte carlo tree search for dynamic bike repositioning in bike-sharing systems.

Jianbin Huang Qinglin Tan He Li Ao Li Longji Huang

Piecewise convolutional neural networks with position attention and similar bag attention for distant supervision relation extraction.

Weijiang Li Qing Wang Jiekun Wu Zhengtao Yu

One-stage object detection knowledge distillation via adversarial learning.

Na Dong Yongqiang Zhang Mingli Ding Shibiao Xu Yancheng Bai

A comprehensive survey on feature selection in the various fields of machine learning.

Pradip Dhal Chandrashekhar Azad

Continual meta-learning algorithm.

Mengjuan Jiang Fanzhang Li Li Liu

A continuous interval-valued double hierarchy linguistic GLDS method and its application in performance evaluation of bus companies.

Xindi Wang Xunjie Gou Zeshui Xu

Heuristics, Answer Set Programming and Markov Decision Process for Solving a Set of Spatial Puzzles.

Thiago Freitas dos Santos Paulo E. Santos Leonardo Anjoletto Ferreira Reinaldo A. C. Bianchi Pedro Cabalar

A new base function in basic probability assignment for conflict management.

Yuanpeng He Fuyuan Xiao

EGSANet: edge-guided sparse attention network for improving license plate detection in the wild.

Jing Liang Guancheng Chen Yan Wang Huabiao Qin

Applying inverse stereographic projection to manifold learning and clustering.

Kajal Eybpoosh Mansoor Rezghi Abbas Heydari

Distribution-dependent feature selection for deep neural networks.

Xuebin Zhao Weifu Li Hong Chen Yingjie Wang Yanhong Chen Vijay John

A new firefly algorithm with mean condition partial attraction.

Guang-Hui Xu Ting-Wei Zhang Qiang Lai

A novel logarithmic operational law and aggregation operators for trapezoidal neutrosophic number with MCGDM skill to determine most harmful virus.

Tipu Sultan Haque Avishek Chakraborty Sankar Prasad Mondal Shariful Alam

MEAD: a Mask-guidEd Anchor-free Detector for oriented aerial object detection.

Zewen He Zhida Ren Xuebing Yang Yang Yang Wensheng Zhang

Attack-less adversarial training for a robust adversarial defense.

Jiacang Ho Byung-Gook Lee Dae-Ki Kang

An efficient intuitionistic fuzzy MULTIMOORA approach based on novel aggregation operators for the assessment of solid waste management techniques.

Harish Garg Dimple Rani

Sparse data augmentation based on encoderforest for brain network classification.

Junzhong Ji Zihan Wang Xiaodan Zhang Junwei Li

Adaptive spatial-temporal graph attention networks for traffic flow forecasting.

Xiangyuan Kong Jian Zhang Xiang Wei Weiwei Xing Wei Lu

Order dispatching for an ultra-fast delivery service via deep reinforcement learning.

Eray Mert Kavuk Ayse Tosun Mucahit Cevik Aysun Bozanta Sibel B. Sonuc Mehmetcan Tutuncu Bilgin Kosucu Ayse Basar

Primitive-contrastive network: data-efficient self-supervised learning from robot demonstration videos.

Pengfei Sun Zhile Yang Tianren Zhang Shangqi Guo Feng Chen

Small object detection via dual inspection mechanism for UAV visual images.

Gangyi Tian Jianran Liu Hong Zhao Wenyuan Yang

Negation of BPA: a belief interval approach and its application in medical pattern recognition.

Haiyi Mao Yong Deng

Bloat-aware GP-based methods with bloat quantification.

Jiayu Liang Yu Xue

The arithmetics of two dimensional belief functions.

Yangxue Li Danilo Pelusi Kang Hao Cheong Yong Deng

Image-based benchmarking and visualization for large-scale global optimization.

Kyle Robert Harrison Azam Asilian Bidgoli Shahryar Rahnamayan Kalyanmoy Deb

Nation-wide human mobility prediction based on graph neural networks.

Fernando Terroso-Sáenz Andrés Muñoz

Fuzzy entropy and fuzzy support-based boosting random forests for imbalanced data.

Mingxue Jiang Youlong Yang Haiquan Qiu

UAMNer: uncertainty-aware multimodal named entity recognition in social media posts.

Luping Liu Meiling Wang Mozhi Zhang Linbo Qing Xiaohai He

A cooperative approach for combining particle swarm optimization and differential evolution algorithms to solve single-objective optimization problems.

Marziyeh Dadvar Hamidreza Navidi Hamid Haj Seyyed Javadi Mitra Mirzarezaee

Lie group manifold analysis: an unsupervised domain adaptation approach for image classification.

Hongwei Yang Hui He Weizhe Zhang Yawen Bai Tao Li

Semi-supervised weighting for averaged one-dependence estimators.

Limin Wang Shuai Zhang Musa Mammadov Kuo Li Xinhao Zhang Siyuan Wu

Consensus of a new multi-agent system with impulsive control which can heuristically construct the communication network topology.

Xiang Hu Zufan Zhang Chuandong Li

Cost-efficient multi-service task offloading scheduling for mobile edge computing.

Shudian Song Shuyue Ma Jingmei Zhao Feng Yang Linbo Zhai

Ba-PSO: A Balanced PSO to solve multi-objective grid scheduling problem.

Ankita Sudip Kumar Sahana

SybilSort algorithm - a friend request decision tracking recommender system in online social networks.

Poornima Nedunchezhian Murugan Mahalingam

W-net and inception residual network for skin lesion segmentation and classification.

Khouloud Sahib Ahlem Melouah Fadel Touré Amel Slimen

Interactive visualization-based surveillance video synopsis.

K. Namitha Athi Narayanan M. Geetha

A new non-adaptive optimization method: Stochastic gradient descent with momentum and difference.

Wei Yuan Fei Hu Liangfu Lu

High average-utility itemsets mining: a survey.

Kuldeep Singh Rajiv Kumar Bhaskar Biswas

Optimal distributed parallel algorithms for deep learning framework Tensorflow.

Yuanlun Xie Majun He Tingsong Ma Wenhong Tian

Reference-guided deep deblurring via a selective attention network.

Yaowei Li Ye Luo Jianwei Lu

Time-Dynamic Markov Random Fields for price outcome prediction in the presence of lobbying.

Julia García Cabello

Steepest deep bipolar Cascade correlation for finger-vein verification.

Dharmalingam Muthusamy P. Rakkimuthu

Knowledge-aware recommendation model with dynamic co-attention and attribute regularize.

Guisheng Yin Fukun Chen Yuxin Dong Gesu Li

New approaches for mining regular high utility sequential patterns.

Sabrina Zaman Ishita Chowdhury Farhan Ahmed Carson K. Leung

Dictionary learning and face recognition based on sample expansion.

Yongjun Zhang Wenjie Liu Haisheng Fan Yongjie Zou Zhongwei Cui Qian Wang

A generalized soft likelihood function in combining multi-source belief distribution functions.

Pengdan Zhang Ruonan Zhu Jiaqi Chen Bingyi Kang

A human-like decision intelligence for obstacle avoidance in autonomous vehicle parking.

Naitik M. Nakrani Maulin M. Joshi

Drug-target interaction prediction via an ensemble of weighted nearest neighbors with interaction recovery.

Bin Liu Konstantinos Pliakos Celine Vens Grigorios Tsoumakas

Improving sample efficiency in Multi-Agent Actor-Critic methods.

Zhenhui Ye Yining Chen Xiaohong Jiang Guanghua Song Bowei Yang Sheng Fan

Learning general temporal point processes based on dynamic weight generation.

Sishun Liu Li Li

A semi-hard voting combiner scheme to ensemble multi-class probabilistic classifiers.

Rosario Delgado

Video prediction: a step-by-step improvement of a video synthesis network.

Beibei Jing Hongwei Ding Zhijun Yang Bo Li Liyong Bao

Bi-directional class-wise adversaries for unsupervised domain adaptation.

Guanglei Yang Mingli Ding Yongqiang Zhang

Semi-supervised learning for k-dependence Bayesian classifiers.

LiMin Wang XinHao Zhang Kuo Li Shuai Zhang

An opponent-adaptive strategy to increase utility and fairness in agents' negotiation.

Sahar Mirzayi Fattaneh Taghiyareh Faria Nassiri Mofakham

Multi-scale feature aggregation network for Image super-resolution.

Wenlong Chen Pengcheng Yao Shaoyan Gai Feipeng Da

N2PN: Non-reference two-pathway network for low-light image enhancement.

Yahong Wu Wanru Song Jieying Zheng Feng Liu

Betweenness centrality-based community adaptive network representation for link prediction.

Mingqiang Zhou Haijiang Jin Quanwang Wu Hong Xie Qizhi Han

A lightweight intelligent network intrusion detection system using OCSVM and Pigeon inspired optimizer.

Hadeel Alazzam Ahmad Sharieh Khair Eddin Sabri

Multi-scale object detection for high-speed railway clearance intrusion.

Runliang Tian Hongmei Shi Baoqing Guo Liqiang Zhu

Robust multi-objective visual bayesian personalized ranking for multimedia recommendation.

Agyemang Paul Zhefu Wu Kai Liu Shufeng Gong

Research on highway vehicle detection based on faster R-CNN and domain adaptation.

Guanxiang Yin Meng Yu Meng Wang Yong Hu Yuejin Zhang

Statistical analysis of the community lockdown for COVID-19 pandemic.

Shaocong Wu Xiaolong Wang Jingyong Su


Volume 52, Number 3, February 2022
Proactive and reactive approach to employee competence configuration problem in planning and scheduling processes.

Jaroslaw Wikarek Pawel Sitek

A backtracking differential evolution with multi-mutation strategies autonomy and collaboration.

Yuzhen Li Shihao Wang Hong Liu Bo Yang Hongyu Yang Miyi Zeng Zhiqiang Wu

Weighted graph convolution over dependency trees for nontaxonomic relation extraction on public opinion information.

Guangyao Wang Shengquan Liu Fuyuan Wei

FRI-miner: fuzzy rare itemset mining.

Yanling Cui Wensheng Gan Hong Lin Weimin Zheng

Parallel stacked autoencoder with particle swarm optimization for community detection in complex networks.

Mohammed Al-Andoli Shing Chiang Tan Wooi Ping Cheah

Using Meta-Learning to predict student performance in virtual learning environments.

Ángel Casado Hidalgo Pablo Moreno-Ger Luis de la Fuente Valentín

Robust and sparse label propagation for graph-based semi-supervised classification.

Zhiwen Hua Youlong Yang

FPANet: Feature pyramid aggregation network for real-time semantic segmentation.

Yun Wu Jianyong Jiang Zimeng Huang Youliang Tian

Cross-sectional analysis and data-driven forecasting of confirmed COVID-19 cases.

Nan Jing Zijing Shi Yi Hu Ji Yuan

Incomplete multi-view partial multi-label learning.

Xinyuan Liu Lijuan Sun Songhe Feng

An improved U-Net method for the semantic segmentation of remote sensing images.

Zhongbin Su Wei Li Zheng Ma Rui Gao

Novel translation knowledge graph completion model based on 2D convolution.

Jianzhou Feng Qikai Wei Jinman Cui Jing Chen

A general multi-scale image classification based on shared conversion matrix routing.

Yuxiao Wang Kai Li Yu Lei

Semi-supervised bi-orthogonal constraints dual-graph regularized NMF for subspace clustering.

Songtao Liu Weigang Li Junwei Hu Yang Li

Dominant strategy truthful, deterministic multi-armed bandit mechanisms with logarithmic regret for sponsored search auctions.

Divya Padmanabhan Satyanath Bhat Prabuchandran K. J. Shirish K. Shevade Y. Narahari

Spatial hierarchy perception and hard samples metric learning for high-resolution remote sensing image object detection.

Dongjun Zhu Shixiong Xia Jiaqi Zhao Yong Zhou Qiang Niu Rui Yao Ying Chen

Learn structured analysis discriminative dictionary for multi-label classification.

Bo Liu Zhiyong Che Kejian Song Yanshan Xiao

A Learning to rank framework based on cross-lingual loss function for cross-lingual information retrieval.

Elham Ghanbari Azadeh Shakery

Dynamic-boosting attention for self-supervised video representation learning.

Zhipeng Wang Chunping Hou Guanghui Yue Qingyuan Yang

RMAN: Relational multi-head attention neural network for joint extraction of entities and relations.

Taiqu Lai Lianglun Cheng Depei Wang Haiming Ye Weiwen Zhang

Unified model for collective and point anomaly detection using stacked temporal convolution networks.

Zehui Li Zhijie Xiang Weijia Gong Hong Wang

OGM: Online gaussian graphical models on the fly.

Sijia Yang Haoyi Xiong Yunchao Zhang Yi Ling Licheng Wang Kaibo Xu Zeyi Sun

MoMAC: Multi-objective optimization to combine multiple association rules into an interpretable classification.

Danh Bui Thi Pieter Meysman Kris Laukens

Multi-stage attention and center triplet loss for person re-identication.

Dandan Zhao Chunyu Chen Dongfang Li

A novel dense capsule network based on dense capsule layers.

Guangcong Sun Shifei Ding Tongfeng Sun Chenglong Zhang Wei Du

An intelligent fault diagnosis method for rotating machinery based on data fusion and deep residual neural network.

Binsen Peng Hong Xia Xinzhi Lv M. Annor-Nyarko Shaomin Zhu Yongkuo Liu Jiyu Zhang

An adaptive parallel algorithm for finite language decomposition.

Tomasz Jastrzeb Zbigniew J. Czech Wojciech Wieczorek

Dynamic pedestrian trajectory forecasting with LSTM-based Delaunay triangulation.

Qiulin Ma Qi Zou Yaping Huang Nan Wang

Explainable deep neural networks for novel viral genome prediction.

Chandra Mohan Dasari Raju Bhukya

Cross-domain person re-identification by hybrid supervised and unsupervised learning.

Zhiqi Pang Jifeng Guo Wenbo Sun Yanbang Xiao Ming Yu

Common-possible concept analysis: A granule description viewpoint.

Huilai Zhi Jianjun Qi

Bonobo optimizer (BO): an intelligent heuristic with self-adjusting parameters over continuous spaces and its applications to engineering problems.

Amit Kumar Das Dilip Kumar Pratihar

PBDE: an effective post-processing method based on box density for object detection.

Zhishan Li Baozhi Jia Yifan He Lei Xie

A new multi-feature fusion based convolutional neural network for facial expression recognition.

Wei Zou Dong Zhang Dah-Jye Lee

Automated detection of cyclic alternating pattern and classification of sleep stages using deep neural network.

Hui Wen Loh Ooi Chui Ping Shivani Dhok Manish Sharma Ankit A. Bhurane U. Rajendra Acharya

A few-shot transfer learning approach using text-label embedding with legal attributes for law article prediction.

Yuh-Shyan Chen Shin-Wei Chiang Meng-Luen Wu

Multilayer feature fusion with parallel convolutional block for fine-grained image classification.

Lei Wang Kai He Xu Feng Xitao Ma

A novel dynamic graph evolution network for salient object detection.

Mingzhu Xu Ping Fu Bing Liu Hongtao Yin Junbao Li

ADA-INCVAE: Improved data generation using variational autoencoder for imbalanced classification.

Kai Huang Xiaoguo Wang

Multi-label classifier for protein sequence using heuristic-based deep convolution neural network.

Vikas Chauhan Aruna Tiwari Niranjan Joshi Sahaj Khandelwal

Single image super-resolution using global enhanced upscale network.

Xiaobiao Du

Hybrid spatial-spectral feature in broad learning system for Hyperspectral image classification.

You Ma Zhi Liu Philip C. L. Chen

Infrared target tracking based on proximal robust principal component analysis method.

Chao Ma Minjie Wan Yunkai Xu Kan Ren Weixian Qian Qian Chen Guohua Gu

Real-time detector design for small targets based on bi-channel feature fusion mechanism.

Xiu-Ling Zhang Tingbo Wan Ziyun Wu Bingce Du

Spatial-temporal graph neural network for traffic forecasting: An overview and open research issues.

Khac-Hoai Nam Bui Jiho Cho Hongsuk Yi

Social velocity based spatio-temporal anomalous daily activity discovery of social media users.

Ahmet Sakir Dokuz

Intelligent wavelet fuzzy brain emotional controller using dual function-link network for uncertain nonlinear control systems.

Tuan-Tu Huynh Chih-Min Lin Nguyen-Quoc-Khanh Le Mai The Vu Ngoc Phi Nguyen Fei Chao

An automatic hyperparameter optimization DNN model for precipitation prediction.

Yuzhong Peng Daoqing Gong Chuyan Deng Hongya Li Hongguo Cai Hao Zhang

An attention network via pronunciation, lexicon and syntax for humor recognition.

Lu Ren Bo Xu Hongfei Lin Jinhui Zhang Liang Yang

Trustworthiness two-way games via margin policy in e-commerce platforms.

Lei Wang Jing Wan Yunqiu Zhang Shuhan Chen Zhixiang Zhu Yuqian Tao

A PL-MCDM Method based on the Decision-Making Reliability of Multi-Group for Patients with Chronic Diseases Requiring Downward Referral.

Meng Zhao Xiaoran Wang Zeshui Xu Mei Lin

Universum parametric-margin ν-support vector machine for classification using the difference of convex functions algorithm.

Hossein Moosaei Fatemeh Bazikar Saeed Ketabchi Milan Hladík

Context augmentation for object detection.

Jiaxu Leng Ying Liu

Many-objective optimization for large-scale EVs charging and discharging schedules considering travel convenience.

Xiaotian Pan Liping Wang Qicang Qiu Feiyue Qiu Guodao Zhang

Multilayer neural network based asymptotic motion control of saturated uncertain robotic manipulators.

Guichao Yang Hua Wang

An efficient chaos based image encryption algorithm using enhanced thorp shuffle and chaotic convolution function.

C. Madan Kumar R. Vidhya M. Brindha

Frequent itemset hiding revisited: pushing hiding constraints into mining.

Vassilios S. Verykios Elias C. Stavropoulos Panteleimon Krasadakis Evangelos Sakkopoulos

Self attention mechanism of bidirectional information enhancement.

Qibin Li Nianmin Yao Jian Zhao Yanan Zhang

Formation control of multiple mecanum-wheeled mobile robots with physical constraints and uncertainties.

Dongliang Wang Wu Wei Xinmei Wang Yong Gao Yanjie Li Qiuda Yu Zhun Fan

Finder: A novel approach of change point detection for multivariate time series.

Haizhou Du Ziyi Duan

Predicting viewer's watching behavior and live streaming content change for anchor recommendation.

Shuai Zhang Hongyan Liu Lang Mei Jun He Xiaoyong Du

A new method for positive and unlabeled learning with privileged information.

Bo Liu Qian Liu Yanshan Xiao

C-CADZ: computational intelligence system for coronary artery disease detection using Z-Alizadeh Sani dataset.

Ankur Gupta Rahul Kumar Harkirat Singh Arora Balasubramanian Raman

Cross-modality person re-identification via channel-based partition network.

Jiachang Liu Wanru Song Changhong Chen Feng Liu

A patient network-based machine learning model for disease prediction: The case of type 2 diabetes mellitus.

Haohui Lu Shahadat Uddin Farshid Hajati Mohammad Ali Moni Matloob Khushi

Pseudo-parallel chaotic self-learning antelope migration algorithm based on mobility models.

Meng-wei Guo Jie-Sheng Wang Wei Xie Sha-Sha Guo Ling-Feng Zhu

A fuzzy-weighted Gaussian kernel-based machine learning approach for body fat prediction.

Zongwen Fan Raymond Chiong Fabian Chiong

Predict industrial equipment failure with time windows and transfer learning.

Hongzhi Wang Wenbo Lu Shihan Tang Yang Song

Deep neural networks for automatic grain-matrix segmentation in plane and cross-polarized sandstone photomicrographs.

Rajdeep Das Ajoy Mondal Tapan Chakraborty Kuntal Ghosh

Predictively encoded graph convolutional network for noise-robust skeleton-based action recognition.

Yongsang Yoon Jongmin Yu Moongu Jeon


Volume 52, Number 2, January 2022
Adaptive low-rank kernel block diagonal representation subspace clustering.

Maoshan Liu Yan Wang Jun Sun Zhicheng Ji

A temporal attention based appearance model for video object segmentation.

Hui Wang Weibin Liu Weiwei Xing

Kernel nonnegative representation-based classifier.

Jianhang Zhou Shaoning Zeng Bob Zhang

Image super-resolution via channel attention and spatial attention.

Enmin Lu Xiaoxiao Hu

Automatic detection of COVID-19 from chest CT scan and chest X-Rays images using deep learning, transfer learning and stacking.

Ebenezer Jangam Aaron Antonio Dias Barreto Chandra Sekhara Rao Annavarapu

Traffic speed prediction: spatiotemporal convolution network based on long-term, short-term and spatial features.

Chunhui Xu Anqin Zhang Chunchen Xu Yu Chen

A novel general-purpose hybrid model for time series forecasting.

Yun Yang Chongjun Fan Honglin Xiong

Multi-robot exploration in task allocation problem.

Reza Javanmard Alitappeh Kossar Jeddi Saravi

Heterogeneous academic network embedding based multivariate random-walk model for predicting scientific impact.

Chunjing Xiao Leilei Sun Jianing Han Yongwei Qiao

A robust projection twin support vector machine with a generalized correntropy-based loss.

Qiangqiang Ren Liming Yang

ADC@Θr: Adaptive divisional categorization of ratings under rating threshold Θr for similarity computation in recommendation systems.

Ankush Jain Surendra Nagar Pramod Kumar Singh Joydip Dhar

Estimating pose from pressure data for smart beds with deep image-based pose estimators.

Vandad Davoodnia Saeed Ghorbani Ali Etemad

Model-based diagnosis with improved implicit hitting set dualization.

Huisi Zhou Dantong Ouyang Liming Zhang Naiyu Tian

Simulated annealing based undersampling (SAUS): a hybrid multi-objective optimization method to tackle class imbalance.

Venkata Krishnaveni Chennuru Sobha Rani Timmappareddy

YOLOv3-MT: A YOLOv3 using multi-target tracking for vehicle visual detection.

Kun Wang Maozhen Liu

Unsupervised defect inspection algorithm based on cascaded GAN with edge repair feature fusion.

Lijun He Nan Shi Kainnat Malik Fan Li

RARNet fusing image enhancement for real-world image rain removal.

Yu Sang Tengfei Li Shihui Zhang Yongliang Yang

mmGaitSet: multimodal based gait recognition for countering carrying and clothing changes.

Liming Zhao Lijun Guo Rong Zhang Xijiong Xie Xulun Ye

Group-pair deep feature learning for multi-view 3d model retrieval.

Xiuxiu Chen Li Liu Long Zhang Huaxiang Zhang Lili Meng Dongmei Liu

Pattern recognition of epilepsy using parallel probabilistic neural network.

Chen Gong Xingchen Zhou Yunyun Niu

Reinforcement learning infused intelligent framework for semantic web service composition.

N. G. Swetha G. R. Karpagam

Data driven covid-19 spread prediction based on mobility and mask mandate information.

Sandipan Banerjee Yongsheng Lian

Active learning using a self-correcting neural network (ALSCN).

Velibor Ilic Jovan Tadic

Change point detection for compositional multivariate data.

Prabuchandran K. J. Nitin Singh Pankaj Dayama Ashutosh Agarwal Vinayaka Pandit

The graph-based behavior-aware recommendation for interactive news.

Mingyuan Ma Sen Na Hongyu Wang Congzhou Chen Jin Xu

Weighted statistical binary patterns for facial feature representation.

Hung Phuoc Truong Thanh Phuong Nguyen Yong-Guk Kim

MKPM: Multi keyword-pair matching for natural language sentences.

Xin Lu Yao Deng Ting Sun Yi Gao Jun Feng Xia Sun Richard F. E. Sutcliffe

Adaptive hierarchical update particle swarm optimization algorithm with a multi-choice comprehensive learning strategy.

Shangbo Zhou Long Sha Shufang Zhu Limin Wang

Identifying influential nodes in weighted complex networks using an improved WVoteRank approach.

Sanjay Kumar Ankit Panda

Pyramid-dilated deep convolutional neural network for crowd counting.

Weixing Wang Quanli Liu Wei Wang

Using ontology to guide reinforcement learning agents in unseen situations.

Saeedeh Ghanadbashi Fatemeh Golpayegani

Axiom selection over large theory based on new first-order formula metrics.

Qinghua Liu Yang Xu

An adaptive enhancement algorithm based on visual saliency for low illumination images.

Shenyi Qian Yongsheng Shi Huaiguang Wu Jinhua Liu Weiwei Zhang

An ant colony-based algorithm for integrated scheduling on batch machines with non-identical capacities.

Zhao-hong Jia Yu-fei Cui Kai Li

ISSATA: An algorithm for solving the 3-satisfiability problem based on improved strategy.

Ping Guo Yang Zhang

Fast detection method of green peach for application of picking robot.

Zhe Cui Hong-mei Sun Jin-Tao Yu Ruo-Nan Yin Ruisheng Jia

A semi-supervised transferable LSTM with feature evaluation for fault diagnosis of rotating machinery.

Zhi Tang Lin Bo Xiaofeng Liu Daiping Wei

Microblog summarization using self-adaptive multi-objective binary differential evolution.

Naveen Saini Sriparna Saha Pushpak Bhattacharyya

Distant context aware text generation from abstract meaning representation.

Sen Yang Dawei Feng Yang Liu Dongsheng Li

Local consistency adjustment strategy and DEA - driven interval type-2 trapezoidal fuzzy decision-making model and its application for fog-haze factor assessment problem.

Jinpei Liu Yun Zheng Feifei Jin Huayou Chen

A hybrid robust system considering outliers for electric load series forecasting.

Yang Yang Zhenghang Tao Chen Qian Yuchao Gao Hu Zhou Zhe Ding Jinran Wu

Adaptive fuzzy-SIFT rule-based registration for 3D cardiac motion estimation.

Monire Sheikh Hosseini Mohammad Hassan Moradi

Solving distribution problems in content-based recommendation system with gaussian mixture model.

Nguyen Van Dat Pham Van Toan Ta Minh Thanh

A distributed task reassignment method in dynamic environment for multi-UAV system.

Mi Yang Wenhao Bi An Zhang Fei Gao

Correction to: Enhancing attributed network embedding via enriched attribute representations.

Arzu Gorgulu Kakisim

Enhancing attributed network embedding via enriched attribute representations.

Arzu Gorgulu Kakisim

Anomaly localization in regular textures based on deep convolutional generative adversarial networks.

Muhammed Ali Nur Oz Muharrem Mercimek Ozgur Turay Kaymakci

Mixed graph convolution and residual transformation network for skeleton-based action recognition.

Shuhua Liu Xiaoying Bai Ming Fang Lanting Li Chih-Cheng Hung

Scientific document summarization in multi-objective clustering framework.

Santosh Kumar Mishra Naveen Saini Sriparna Saha Pushpak Bhattacharyya

MC-Net: multi-scale context-attention network for medical CT image segmentation.

Haiying Xia Mingjun Ma Haisheng Li Shuxiang Song

RED: Learning the role embedding in networks via Discrete-time quantum walk.

Xin Wang Songlei Jian Kai Lu Yi Zhang Kai Liu

Optimization framework and applications of training multi-state influence nets.

Jianbin Sun Yaqian You Bingfeng Ge Yuejin Tan Kewei Yang

An immune optimization based deterministic dendritic cell algorithm.

Wen Zhou Yiwen Liang

An accurate cell tracking approach with self-regulated foraging behavior of ant colonies in dynamic microscopy images.

Mingli Lu Benlian Xu Brett Nener Jinliang Cong Jian Shi

Conditional mutual information-based feature selection algorithm for maximal relevance minimal redundancy.

Xiangyuan Gu Jichang Guo Lijun Xiao Chongyi Li

Correction to: The impact of time windows constraints on metaheuristics implementation: a study for the Discrete and Dynamic Berth Allocation Problem.

Flávia Barbosa Priscila C. Berbert Rampazzo Anibal Tavares de Azevedo Akebo Yamakami

The impact of time windows constraints on metaheuristics implementation: a study for the Discrete and Dynamic Berth Allocation Problem.

Flávia Barbosa Priscila C. Berbert Rampazzo Anibal Tavares de Azevedo Akebo Yamakami

Incremental fuzzy temporal association rule mining using fuzzy grid table.

Ling Wang Lingpeng Gui Hui Zhu

Average up-sample network for crowd counting.

Di Wu Zheyi Fan Mengjie Cui

DECA: a novel multi-scale efficient channel attention module for object detection in real-life fire images.

Junjie Wang Jiong Yu Zhu He

Faster heuristics for graph burning.

Rahul Kumar Gautam Anjeneya Swami Kare Durga Bhavani S.

Distributed learning automata based approach to inferring urban structure via traffic flow.

Hamid Yasinian Mansour Esmaeilpour

Automated Sleep apnea detection using optimal duration-frequency concentrated wavelet-based features of pulse oximetry signals.

Manish Sharma Divyash Kumbhani Anuj Yadav U. Rajendra Acharya

A group consensus-based travel destination evaluation method with online reviews.

Jian Wu Qing Hong Mingshuo Cao Yujia Liu Hamido Fujita

A novel approach to generating high-resolution adversarial examples.

Xianjin Fang Zhiwei Li Gaoming Yang

Online multi-object tracking using multi-function integration and tracking simulation training.

Jieming Yang Hongwei Ge Jinlong Yang Yubing Tong Shuzhi Su

Augmented low-rank methods for gaussian process regression.

Emil Thomas Vivek Sarin

Local community detection algorithm based on local modularity density.

Kun Guo Xintong Huang Ling Wu Yuzhong Chen

A new distance-based total uncertainty measure in Dempster-Shafer evidence theory.

Rongfei Li Zhiyuan Chen Hao Li Yongchuan Tang

A stable community detection approach for complex network based on density peak clustering and label propagation.

Chuanwei Li Hongmei Chen Tianrui Li Xiaoling Yang

An improved multiobjective cultural algorithm with a multistrategy knowledge base.

Zhengyan Mao Mandan Liu

An experimental study of objective pain measurement using pupillary response based on genetic algorithm and artificial neural network.

Li Wang Yikang Guo Biren Dalip Yan Xiao Richard D. Urman Yingzi Lin


Volume 52, Number 1, January 2022
Multi-Stream 3D latent feature clustering for abnormality detection in videos.

Mujtaba Asad He Jiang Jie Yang Enmei Tu Aftab Ahmad Malik

Service recommendation driven by a matrix factorization model and time series forecasting.

Armielle Noulapeu Ngaffo Walid El Ayeb Zièd Choukair

A novel multi-discriminator deep network for image segmentation.

Yi Wang Hailiang Ye Feilong Cao

Convolutional neural network based on attention mechanism and Bi-LSTM for bearing remaining life prediction.

Jiahang Luo Xu Zhang

Research on a dynamic full Bayesian classifier for time-series data with insufficient information.

Shuangcheng Wang Siwen Zhang Tao Wu Yongrui Duan Liang Zhou

SISSOS: intervention of tabular data and its applications.

Yucheng Liu Jie Yu Lingyu Xu Lei Wang Jinkun Yang

Unsupervised RGB-T saliency detection by node classification distance and sparse constrained graph learning.

Aojun Gong Liming Huang Jiashun Shi Chuang Liu

The deep fusion of topological structure and attribute information for anomaly detection in attributed networks.

Jiangjun Su Yihong Dong Jiangbo Qian Yu Xin Jiacheng Pan

Active instance selection via parametric equation and instance overlap aware scheme.

Punit Kumar Atul Gupta

Linear neighborhood reconstruction constrained latent subspace discovery for incomplete multi-view clustering.

Jianguo Zhao Gengyu Lyu Songhe Feng

Data augmentation for thermal infrared object detection with cascade pyramid generative adversarial network.

Xuerui Dai Xue Yuan Xueye Wei

Personalized recommendation system based on knowledge embedding and historical behavior.

Bei Hui Lizong Zhang Xue Zhou Xiao Wen Yuhui Nian

A robust fusion algorithm of LBP and IMF with recursive feature elimination-based ECG processing for QRS and arrhythmia detection.

Miran Lee Joo-Ho Lee

Citrus disease detection and classification using end-to-end anchor-based deep learning model.

Sharifah Farhana Syed-Ab-Rahman Mohammad Hesam Hesamian Mukesh Prasad

A deep artificial neural network architecture for mesh free solutions of nonlinear boundary value problems.

Riya Aggarwal Hassan Ugail Ravi Kumar Jha

Deep CNN-based local dimming technology.

Tao Zhang Hao Wang Wenli Du Meng Li

Friend circles network: formation and the law of news dissemination.

Fuzhong Nian Xirui Liu

Meta joint optimization: a holistic framework for noisy-labeled visual recognition.

Jialin Shi Zheng Cao Ji Wu

Continual learning classification method and its application to equipment fault diagnosis.

Dong Li Shulin Liu Furong Gao Xin Sun

KG-DTI: a knowledge graph based deep learning method for drug-target interaction predictions and Alzheimer's disease drug repositions.

Shudong Wang Zhenzhen Du Mao Ding Alfonso Rodríguez-Patón Tao Song

A complete consumer behaviour learning model for real-time demand response implementation in smart grid.

Swati Sharda Mukhtiar Singh Kapil Sharma

Estate price prediction system based on temporal and spatial features and lightweight deep learning model.

Sheng-Min Chiu Yi-Chung Chen Chiang Lee

Cure models to estimate time until hospitalization due to COVID-19.

Maria Pedrosa-Laza Ana López-Cheda Ricardo Cao

LSTM-TC: Bitcoin coin mixing detection method with a high recall.

Xiaowen Sun Tan Yang Bo Hu

Unsupervised deformable image registration network for 3D medical images.

Yingjun Ma Dongmei Niu Jinshuo Zhang Xiuyang Zhao Bo Yang Caiming Zhang

A scalable parallel preconditioned conjugate gradient method for bundle adjustment.

Jiaxin Peng