Volume 241, April 2022
EGNN: Constructing explainable graph neural networks via knowledge distillation.

Yuan Li Li Liu Guoyin Wang Yong Du Penggang Chen

Dynamic placement of multiple controllers based on SDN and allocation of computational resources based on heuristic ant colony algorithm.

Chunlin Li Kun Jiang Youlong Luo

Explainable attention guided adversarial deep network for 3D radiotherapy dose distribution prediction.

Huidong Li Xingchen Peng Jie Zeng Jianghong Xiao Dong Nie Chen Zu Xi Wu Jiliu Zhou Yan Wang

A spatial-temporal graph neural network framework for automated software bug triaging.

Hongrun Wu Yutao Ma Zhenglong Xiang Chen Yang Keqing He

Artificial bee colony algorithm with efficient search strategy based on random neighborhood structure.

Tingyu Ye Wenjun Wang Hui Wang Zhihua Cui Yun Wang Jia Zhao Min Hu

Distributed agent-based deep reinforcement learning for large scale traffic signal control.

Qiang Wu Jianqing Wu Jun Shen Bo Du Akbar Telikani Mahdi Fahmideh Chao Liang

Adaptive cost-sensitive learning: Improving the convergence of intelligent diagnosis models under imbalanced data.

Zhijun Ren Yongsheng Zhu Wei Kang Hong Fu Qingbo Niu Dawei Gao Ke Yan Jun Hong

Domain knowledge-based security bug reports prediction.

Wei Zheng Jingyuan Cheng Xiaoxue Wu Ruiyang Sun Xiaolong Wang Xiaobing Sun

Detection of natural clusters via S-DBSCAN a Self-tuning version of DBSCAN.

Frédéric Ros Serge Guillaume Rabia Riad Mohamed El Hajji

A multi-timescale smart grid energy management system based on adaptive dynamic programming and Multi-NN Fusion prediction method.

Jun Yuan Guidong Zhang Samson S. Yu Zhe Chen Zhong Li Yun Zhang

Parallel service mode of production and inventory for spare part inventory optimization.

Like Zhang Qianwang Deng Bingxin Miao Xiaoyan Liu Haidong Shao

Self-paced non-convex regularized analysis-synthesis dictionary learning for unsupervised feature selection.

Jianyu Miao Tiejun Yang Chao Fan Zhensong Chen Xuan Fei Xuchan Ju Ke Wang Mingliang Xu

One-shot active learning for image segmentation via contrastive learning and diversity-based sampling.

Qiuye Jin Mingzhi Yuan Qin Qiao Zhijian Song

Bi-CLKT: Bi-Graph Contrastive Learning based Knowledge Tracing.

Xiangyu Song Jianxin Li Qi Lei Wei Zhao Yunliang Chen Ajmal Mian

A heap-based algorithm with deeper exploitative feature for optimal allocations of distributed generations with feeder reconfiguration in power distribution networks.

Abdullah Mohammed Shaheen Abdallah M. Elsayed Ahmed Rabie Ginidi Ragab A. El-Sehiemy Ehab E. Elattar

Multi-view self-attention networks.

Mingzhou Xu Baosong Yang Derek F. Wong Lidia S. Chao

Time-interval temporal patterns can beat and explain the malware.

Ido Finder Eitam Sheetrit Nir Nissim

Boolean matrix factorization with background knowledge.

Martin Trnecka Marketa Trneckova

Fuzzy filter cost-sensitive feature selection with differential evolution.

Emrah Hancer Bing Xue Mengjie Zhang

Optimization methods for improved efficiency and performance of Deep Q-Networks upon conversion to neuromorphic population platforms.

Weihao Tan Robert Kozma Devdhar Patel

Multi-label feature selection based on label correlations and feature redundancy.

Yuling Fan Baihua Chen Weiqin Huang Jinghua Liu Wei Weng Weiyao Lan

Multi-expert learning for fusion of pedestrian detection bounding box.

Zhi-Ri Tang Ruihan Hu Yanhua Chen Zhao-Hui Sun Ming Li

Consensus graph and spectral representation for one-step multi-view kernel based clustering.

S. El Hajjar Fadi Dornaika Fahed Abdallah N. Barrena

Link prediction based on higher-order structure extraction and autoencoder learning in directed networks.

Tao Yi Shanfan Zhang Zhan Bu Jinwei Du Changjian Fang

A novel temporal recommendation method based on user query topic evolution.

Xin Huang Hongyu Hou Mingyao Sun

Verification of integrity of deployed deep learning models using Bayesian Optimization.

Deepthi Praveenlal Kuttichira Sunil Gupta Dang Nguyen Santu Rana Svetha Venkatesh

Dynamic knowledge graph reasoning based on deep reinforcement learning.

Hao Liu Shu-wang Zhou Changfang Chen Tianlei Gao Jiyong Xu Minglei Shu

Spatial concept learning and inference on geospatial polygon data.

Patrick Westphal Tobias Grubenmann Diego Collarana Simon Bin Lorenz Bühmann Jens Lehmann

Automatic repetition instruction generation for air traffic control training using multi-task learning with an improved copy network.

Jianwei Zhang Pan Zhang Dongyue Guo Yang Zhou Yuankai Wu Bo Yang Yi Lin

Robust low-rank representation via residual projection for image classification.

Kaifa Hui Xiang-Jun Shen Stanley Ebhohimhen Abhadiomhen Yong-Zhao Zhan

A unified Link Prediction architecture applied on a novel heterogenous Knowledge Base.

David Hilman Ovidiu Serban

A hybrid multifactorial evolutionary algorithm and firefly algorithm for the clustered minimum routing cost tree problem.

Ta Bao Thang Huynh Thi Thanh Binh

IPGAN: Identity-Preservation Generative Adversarial Network for unsupervised photo-to-caricature translation.

Lan Yan Wenbo Zheng Chao Gou Fei-Yue Wang

Fast forest fire smoke detection using MVMNet.

Yaowen Hu Jialei Zhan Guoxiong Zhou Aibin Chen Weiwei Cai Kun Guo Yahui Hu Liujun Li

Two density-based sampling approaches for imbalanced and overlapping data.

Sima Mayabadi Hamid Saadatfar

Unified medical image segmentation by learning from uncertainty in an end-to-end manner.

Pin Tang Pinli Yang Dong Nie Xi Wu Jiliu Zhou Yan Wang

Joint-attention feature fusion network and dual-adaptive NMS for object detection.

Wentao Ma Tongqing Zhou Jiaohua Qin Qingyang Zhou Zhiping Cai

Differential evolution with two-level adaptive mechanism for numerical optimization.

Xueqing Yan Mengnan Tian

SAM: Self-augmentation mechanism for COVID-19 detection using chest X-ray images.

Usman Muhammad Md. Ziaul Hoque Mourad Oussalah Anja Keskinarkaus Tapio Seppänen Pinaki Sarder

A novel motion direction detection mechanism based on dendritic computation of direction-selective ganglion cells.

Cheng Tang Yuki Todo Junkai Ji Zheng Tang

A wide interpretable Gaussian Takagi-Sugeno-Kang fuzzy classifier and its incremental learning.

Runshan Xie Shitong Wang

RHMC: Modeling consistent information from deep multiple views via Regularized and Hybrid Multiview Coding.

Jiangmeng Li Wenwen Qiang Changwen Zheng Bing Su

A neural network framework for fine-grained tropical cyclone intensity prediction.

Zhe Zhang Xuying Yang Lingfei Shi Bingbing Wang Zhenhong Du Feng Zhang Renyi Liu

Hybrid meta-heuristics for the unrelated parallel machine scheduling problem with setup times.

Wei Fang Haolin Zhu Yi Mei

Robust probability model based on variational Bayes for point set registration.

Hualong Cao Haifeng Wang Ni Zhang Yang Yang Ziyun Zhou

Automatic Arabic Grammatical Error Correction based on Expectation-Maximization routing and target-bidirectional agreement.

Aiman Solyman Zhenyu Wang Qian Tao Arafat Abdulgader Mohammed Elhag Rui Zhang Zeinab Mahmoud

Deep neural network compression by Tucker decomposition with nonlinear response.

Ye Liu Michael K. Ng

Improving PageRank using sports results modeling.

Yuhao Zhou Ruijie Wang Yi-Cheng Zhang An Zeng Matús Medo

AdaBoost-based transfer learning method for positive and unlabelled learning problem.

Bo Liu Changdong Liu Yanshan Xiao Laiwang Liu Weibin Li Xiaodong Chen

An intermediary utility-based service search and structure organization approach in service-oriented MAS.

Jiuchuan Jiang Yuan Li Y. Jiang Zhan Bu Jie Cao

MDMD options discovery for accelerating exploration in sparse-reward domains.

Xianchao Zhu Ruiyuan Zhang William Zhu

Advanced uncertainty based approach for discovering erasable product patterns.

Chanhee Lee Yoonji Baek Jerry Chun-Wei Lin Tin C. Truong Unil Yun

Parallel fish migration optimization with compact technology based on memory principle for wireless sensor networks.

Shu-Chuan Chu Xing-Wei Xu Shuangyuan Yang Jeng-Shyang Pan

DeepTSQP: Temporal-aware service QoS prediction via deep neural network and feature integration.

Guobing Zou Tengfei Li Ming Jiang Shengxiang Hu Chenhong Cao Bofeng Zhang Yanglan Gan Yixin Chen

Fuzzy and genetic algorithm based approach for classification of personality traits oriented social media images.

Kunal Biswas Palaiahnakote Shivakumara Umapada Pal Tapabrata Chakraborti Tong Lu Mohamad Nizam Bin Ayub

Stochastic Ghost Batch for Self-distillation with Dynamic Soft Label.

Qian Li Qingyuan Hu Saiyu Qi Yong Qi Di Wu Yun Lin Jin Song Dong