Volume 243, May 2022
Automatic update strategy for real-time discovery of hidden customer intents in chatbot systems.

Hugo D. Rebelo Lucas A. F. de Oliveira Gustavo M. Almeida Cesar Augusto Medina Sotomayor Vivian S. N. Magalhães Geraldo L. Rochocz

Decomposition-based multi-objective optimization approach for PPI network alignment.

Manuel Menor-Flores Miguel A. Vega-Rodríguez

A new ELECTRE-based method for group decision-making with complex spherical fuzzy information.

Kiran Zahid Muhammad Akram Cengiz Kahraman

Unrestricted multi-hop reasoning network for interpretable question answering over knowledge graph.

Xin Bi Haojie Nie Xiyu Zhang Xiangguo Zhao Ye Yuan Guoren Wang

Neural networks with upper and lower bound constraints and its application on industrial soft sensing modeling with missing values.

Yusheng Lu Dan Yang Zhongmei Li Xin Peng Weimin Zhong

Density Peak Clustering with connectivity estimation.

Wenjie Guo Wenhai Wang Shunping Zhao Yunlong Niu Zeyin Zhang Xinggao Liu

Linguistic patterns as a framework for an expert knowledge representation in agent movement simulation.

Jerzy Grobelny Rafal Michalski

A novel focused crawler combining Web space evolution and domain ontology.

Jingfa Liu Xin Li Qiansheng Zhang Guo Zhong

A deep reinforcement learning approach for the meal delivery problem.

Hadi Jahanshahi Aysun Bozanta Mucahit Cevik Eray Mert Kavuk Ayse Tosun Sibel B. Sonuc Bilgin Kosucu Ayse Basar

GCN-based document representation for keyphrase generation enhanced by maximizing mutual information.

Peng Yang Yanyan Ge Yu Yao Ying Yang

Increasing naturalness of human-machine dialogue: The users' choices inference of options in machine-raised questions.

Xiaoling Zhou Ou Wu Chao Jiang

FusionSum: Abstractive summarization with sentence fusion and cooperative reinforcement learning.

Liqiang Xiao Hao He Yaohui Jin

Large margin projection-based multi-metric learning for classification.

Chao Yuan Liming Yang

Aspect-level sentiment analysis with aspect-specific context position information.

Bo Huang Ruyan Guo Yimin Zhu Zhijun Fang Guohui Zeng Jin Liu Yini Wang Hamido Fujita Zhicai Shi

ATDA: Attentional temporal dynamic activation for speech emotion recognition.

Lu-Yao Liu Wen-Zhe Liu Jian Zhou Hui-Yuan Deng Lin Feng

An effective water wave optimization algorithm with problem-specific knowledge for the distributed assembly blocking flow-shop scheduling problem.

Fuqing Zhao Dongqu Shao Ling Wang Tianpeng Xu Ningning Zhu Jonrinaldi

Combining deep learning and ontology reasoning for remote sensing image semantic segmentation.

Yansheng Li Song Ouyang Yongjun Zhang

Enhanced tensor low-rank representation for clustering and denoising.

Shiqiang Du Baokai Liu Guangrong Shan Yuqing Shi Weilan Wang

A multi-source information transfer learning method with subdomain adaptation for cross-domain fault diagnosis.

Jinghui Tian Dongying Han Mengdi Li Peiming Shi

DIAG: A Deep Interaction-Attribute-Generation model for user-generated item recommendation.

Ling Huang Bi-Yi Chen Hai-Yi Ye Rong-Hua Lin Yong Tang Min Fu Jianyi Huang Chang-Dong Wang

Adaptive feature fusion for time series classification.

Tian Wang Zhaoying Liu Ting Zhang Syed Fawad Hussain Muhammad Waqas Yujian Li

White Shark Optimizer: A novel bio-inspired meta-heuristic algorithm for global optimization problems.

Malik Braik Abdelaziz I. Hammouri Jaffar Atwan Mohammed Azmi Al-Betar Mohammed A. Awadallah

A bottlenose dolphin optimizer: An application to solve dynamic emission economic dispatch problem in the microgrid.

Abhishek Srivastava Dushmanta Kumar Das

Local and global context-based pairwise models for sentence ordering.

Ruskin Raj Manku Aditya Jyoti Paul

K-nearest neighbors rule combining prototype selection and local feature weighting for classification.

Xin Zhang Hongshan Xiao Ruize Gao Hongwu Zhang Yu Wang

A change type-based self-adaptive response strategy for dynamic multi-objective optimization.

Jianxia Li Ruochen Liu Ruinan Wang

Multi-perspective deep transfer learning model: A promising tool for bearing intelligent fault diagnosis under varying working conditions.

Xuegang Li Xingxing Jiang Qian Wang Lidong Yang Zhijian Wang Changqing Shen Zhongkui Zhu

Learning scene-adaptive pseudo annotations for pedestrian detection in semi-supervised scenarios.

Wenhao Wu Qianfen Jiao Hau-San Wong Gaozhe Li Si Wu

A random grouping-based self-regulating artificial bee colony algorithm for interactive feature detection.

Boxin Guan Tiantian Xu Yuhai Zhao Yuan Li Xiangjun Dong

T-copula and Wasserstein distance-based stochastic neighbor embedding.

Yanyong Huang Kejun Guo Xiuwen Yi Jing Yu Zongxin Shen Tianrui Li

The intelligent decision-making of copper flotation backbone process based on CK-XGBoost.

Haipei Dong Fuli Wang Dakuo He Yan Liu

Exploring the effect of emotions in human-machine dialog: An approach toward integration of emotional and rational information.

Jhih-Yuan Huang Wei-Po Lee

Pixel-wise triplet learning for enhancing boundary discrimination in medical image segmentation.

Yang Wen Leiting Chen Yu Deng Zhong Zhang Chuan Zhou

Explainable machine learning in image classification models: An uncertainty quantification perspective.

Xiaoge Zhang Felix T. S. Chan Sankaran Mahadevan

Broad stochastic configuration network for regression.

Chenglong Zhang Shifei Ding Wei Du

Multi-view distance metric learning via independent and shared feature subspace with applications to face and forest fire recognition, and remote sensing classification.

Yifan Yu Liyong Fu Yawen Cheng Qiaolin Ye

A multiobjective evolutionary algorithm for achieving energy efficiency in production environments integrated with multiple automated guided vehicles.

Lijun He Raymond Chiong Wenfeng Li Gregorius Satia Budhi Yu Zhang

Flexible entity marks and a fine-grained style control for knowledge based natural answer generation.

Yongjie Huang Meng Yang Ni Yang