China Business Review 期刊的CiteScore详情

期刊全称

China Business Review

0.1

CiteScore

102

过去四年文献总数

9

过去四年引用总数

9 %

被引用比率

Print ISSN

0163-7169

出版社

National Council for US-China Trade

Scopus链接

开放出版

Open Access

出版类型

SNIP

0.0

SJR

0.109

CiteScore分区详情
大类学科

Q4

Q4

Q4

小类学科

Q4

374 / 399

学科排名分位数:6 学科排名分位数:6 %

Q4

425 / 440

学科排名分位数:3 学科排名分位数:3 %

Q4

150 / 159

学科排名分位数:5 学科排名分位数:5 %

Q4

506 / 556

学科排名分位数:9 学科排名分位数:9 %