Volume 591, April 2022
Granular computing based machine learning in the era of big data.

Qinghua Hu Jusheng Mi Degang Chen

Hypergraph regularized semi-supervised support vector machine.

Yuting Sun Shifei Ding Lili Guo Zichen Zhang

Data-feature-driven nonlinear process monitoring based on joint deep learning models with dual-scale.

Jianbo Yu Xuefeng Yan

Actor-critic continuous state reinforcement learning for wind-turbine control robust optimization.

Borja Fernández-Gauna Manuel Graña Juan-Luis Osa-Amilibia Xabier Larrucea

Auto-CASH: A meta-learning embedding approach for autonomous classification algorithm selection.

Tianyu Mu Hongzhi Wang Chunnan Wang Zheng Liang Xinyue Shao

MEACCP: A membrane evolutionary algorithm for capacitated clustering problem.

Yaoyao Liu Ping Guo Yi Zeng

Hybrid attention network based on progressive embedding scale-context for crowd counting.

Fusen Wang Jun Sang Zhongyuan Wu Qi Liu Nong Sang

Knowledge extraction and retention based continual learning by using convolutional autoencoder-based learning classifier system.

Muhammad Irfan Jiangbin Zheng Muhammad Iqbal Zafar Masood Muhammad Hassan Arif

Matrix representation of the conditional entropy for incremental feature selection on multi-source data.

Yanyong Huang Kejun Guo Xiuwen Yi Zhong Li Tianrui Li

An orthogonal classifier for improving the adversarial robustness of neural networks.

Cong Xu Xiang Li Min Yang

Semantic guide for semi-supervised few-shot multi-label node classification.

Lin Xiao Pengyu Xu Liping Jing Uchenna Akujuobi Xiangliang Zhang

Adaptively sharing multi-levels of distributed representations in multi-task learning.

Tianxin Wang Fuzhen Zhuang Ying Sun Xiangliang Zhang Leyu Lin Feng Xia Lei He Qing He

MWFP-outlier: Maximal weighted frequent-pattern-based approach for detecting outliers from uncertain weighted data streams.

Saihua Cai Li Li Jinfu Chen Kaiyi Zhao Gang Yuan Ruizhi Sun Rexford Nii Ayitey Sosu Longxia Huang

An integrated surrogate model constructing method: Annealing combinable Gaussian process.

Binglin Wang Liang Yan Xiaojun Duan Tongpu Yu Hao Zhang

Bayesian optimization based dynamic ensemble for time series forecasting.

Liang Du Ruobin Gao Ponnuthurai Nagaratnam Suganthan David Z. W. Wang

Semi-supervised multi-view graph convolutional networks with application to webpage classification.

Fei Wu Xiao-Yuan Jing Pengfei Wei Chao Lan Yimu Ji Guo-Ping Jiang Qinghua Huang

Dynamic graph computing: A method of finding companion vehicles from traffic streaming data.

Yunpeng Xiao Xi He Chen Yang Haoyu Liu Yanbing Liu

On exploring data lakes by finding compact, isolated clusters.

Patricia Jiménez Juan C. Roldán Rafael Corchuelo

Ship-unloading scheduling optimization with differential evolution.

Zhen Gao Meng Zhang Licun Zhang

Grained matrix and complementary matrix: Novel methods for computing information descriptions in covering approximation spaces.

Jingqian Wang Xiaohong Zhang Caihui Liu

Optimization problems subject to addition-Łukasiewicz-product fuzzy relational inequalities with applications in urban sewage treatment systems.

Jianjun Qiu Xiaopeng Yang

ASMCNN: An efficient brain extraction using active shape model and convolutional neural networks.

Duy M. H. Nguyen Duy M. Nguyen Truong T. N. Mai Thu Nguyen Khanh T. Tran Anh Triet Nguyen Bao T. Pham Binh T. Nguyen

Shadowed-set-based three-way clustering methods: An investigation of new optimization-based principles.

Tamunokuro Opubo William-West Armand Florentin Donfack Kana Adeku Musa Ibrahim