Volume 122, February 2022
End-to-End Supermask Pruning: Learning to Prune Image Captioning Models.

Jia Huei Tan Chee Seng Chan Joon Huang Chuah

A new bayesian Poisson denoising algorithm based on nonlocal means and stochastic distances.

Rodrigo C. Evangelista Denis H. P. Salvadeo Nelson D. A. Mascarenhas

Face mask recognition from audio: The MASC database and an overview on the mask challenge.

Mostafa M. Mohamed Mina A. Nessiem Anton Batliner Christian Bergler Simone Hantke Maximilian Schmitt Alice Baird Adria Mallol-Ragolta Vincent Karas Shahin Amiriparian Björn W. Schuller

Skeleton-based relational reasoning for group activity analysis.

Mauricio Perez Jun Liu Alex C. Kot

Discriminative unimodal feature selection and fusion for RGB-D salient object detection.

Nianchang Huang Yongjiang Luo Qiang Zhang Jungong Han

Revisiting image captioning via maximum discrepancy competition.

Boyang Wan Wenhui Jiang Yuming Fang Minwei Zhu Qin Li Yang Liu

Continuous conditional random field convolution for point cloud segmentation.

Fei Yang Franck Davoine Huan Wang Zhong Jin

Efficient k-nearest neighbor search based on clustering and adaptive k values.

Antonio-Javier Gallego Juan Ramón Rico-Juan Jose J. Valero-Mas

GeoConv: Geodesic guided convolution for facial action unit recognition.

Yuedong Chen Guoxian Song Zhiwen Shao Jianfei Cai Tat-Jen Cham Jianmin Zheng

Gradient-Aligned convolution neural network.

You Hao Ping Hu Shirui Li Jayaram K. Udupa Yubing Tong Hua Li

Loss functions for pose guided person image generation.

Haoyue Shi Le Wang Nanning Zheng Gang Hua Wei Tang

Multi-frame based adversarial learning approach for video surveillance.

Prashant W. Patil Akshay Dudhane Sachin Chaudhary Subrahmanyam Murala

Multi-attention augmented network for single image super-resolution.

Rui Chen Heng Zhang Jixin Liu

Multi-scale spatial-spectral fusion based on multi-input fusion calculation and coordinate attention for hyperspectral image classification.

Lina Yang Fengqi Zhang Patrick Shen-Pei Wang Xichun Li Zuqiang Meng

Coarse-to-fine-grained method for image splicing region detection.

Xiaofeng Wang Yan Wang Jinjin Lei Bin Li Qin Wang Jianru Xue

Adaptive Decision Forest: An incremental machine learning framework.

Md Geaur Rahman Md Zahidul Islam

Leveraging local and global descriptors in parallel to search correspondences for visual localization.

Pengju Zhang Chaofan Zhang Bingxi Liu Yihong Wu

Robust and discrete matrix factorization hashing for cross-modal retrieval.

Donglin Zhang Xiao-Jun Wu

High dynamic range imaging via gradient-aware context aggregation network.

Qingsen Yan Dong Gong Qinfeng (Javen) Shi Anton van den Hengel Jinqiu Sun Yu Zhu Yanning Zhang

Weakly Supervised Segmentation of COVID19 Infection with Scribble Annotation on CT Images.

Xiaoming Liu Quan Yuan Yaozong Gao Kelei He Shuo Wang Xiao Tang Jinshan Tang Dinggang Shen

Non-stationary, online variational Bayesian learning, with circular variables.

Jacqueline Christmas

Estimating Tukey depth using incremental quantile estimators.

Hugo Hammer Anis Yazidi Håvard Rue

From soccer video to ball possession statistics.

Saikat Sarkar Dipti Prasad Mukherjee Amlan Chakrabarti

Kernelized support tensor train machines.

Cong Chen Kim Batselier Wenjian Yu Ngai Wong

A cascade reconstruction model with generalization ability evaluation for anomaly detection in videos.

Yuanhong Zhong Xia Chen Jinyang Jiang Fan Ren

Neighborhood preserving embedding on Grassmann manifold for image-set analysis.

Dong Wei Xiaobo Shen Quansen Sun Xizhan Gao Zhenwen Ren

Graph Clustering via Variational Graph Embedding.

Lin Guo Qun Dai

An effective deep network using target vector update modules for image restoration.

Sen Zhai Chao Ren Zhengyong Wang Xiaohai He Linbo Qing

Gaussian-guided feature alignment for unsupervised cross-subject adaptation.

Kuangen Zhang Jiahong Chen Jing Wang Yuquan Leng Clarence W. de Silva Chenglong Fu

Multinomial random forest.

Jiawang Bai Yiming Li Jiawei Li Xue Yang Yong Jiang Shu-Tao Xia

Support structure representation learning for sequential data clustering.

Xiumei Wang Dingning Guo Peitao Cheng

Reasoning structural relation for occlusion-robust facial landmark localization.

Congcong Zhu Xiaoqiang Li Jide Li Songmin Dai Weiqin Tong

Two-step domain adaptation for underwater image enhancement.

Qun Jiang Yunfeng Zhang Fangxun Bao Xiuyang Zhao Caiming Zhang Peide Liu

Feature flow: In-network feature flow estimation for video object detection.

Ruibing Jin Guosheng Lin Changyun Wen Jianliang Wang Fayao Liu

Explainable scale distillation for hyperspectral image classification.

Cheng Shi Li Fang Zhiyong Lv Minghua Zhao

DDBN: Dual detection branch network for semantic diversity predictions.

Qifeng Lin Chengjiang Long Jianhui Zhao Gang Fu Zhiyong Yuan

Image-to-video person re-identification using three-dimensional semantic appearance alignment and cross-modal interactive learning.

Wei Shi Hong Liu Mengyuan Liu

Learning multiscale hierarchical attention for video summarization.

Wencheng Zhu Jiwen Lu Yucheng Han Jie Zhou

Nonconvex 3D array image data recovery and pattern recognition under tensor framework.

Ming Yang Qilun Luo Wen Li Mingqing Xiao

Unimodal regularisation based on beta distribution for deep ordinal regression.

Víctor Manuel Vargas Pedro Antonio Gutiérrez César Hervás-Martínez

ProCAN: Progressive growing channel attentive non-local network for lung nodule classification.

Mundher Al-Shabi Kelvin Shak Maxine Tan

An empirical study of the impact of masks on face recognition.

Govind Jeevan Geevar C. Zacharias Madhu S. Nair Jeny Rajan

Feature wise normalization: An effective way of normalizing data.

Dalwinder Singh Birmohan Singh

A black-box adversarial attack for poisoning clustering.

Antonio Emanuele Cinà Alessandro Torcinovich Marcello Pelillo

Divide well to merge better: A novel clustering algorithm.

Atiq ur Rehman Samir Brahim Belhaouari

Unsupervised descriptor selection based meta-learning networks for few-shot classification.

Zhengping Hu Zijun Li Xueyu Wang Saiyue Zheng

(AD)2: Adversarial domain adaptation to defense with adversarial perturbation removal.

Keji Han Bin Xia Yun Li

Discriminative feature generation for classification of imbalanced data.

Sungho Suh Paul Lukowicz Yong Oh Lee

Privacy-aware supervised classification: An informative subspace based multi-objective approach.

Chandan Biswas Debasis Ganguly Partha Sarathi Mukherjee Ujjwal Bhattacharya Yufang Hou

Atom correlation based graph propagation for scene graph generation.

Bingqian Lin Yi Zhu Xiaodan Liang

Graph regularized locally linear embedding for unsupervised feature selection.

Jianyu Miao Tiejun Yang Lijun Sun Xuan Fei Lingfeng Niu Yong Shi

A Novel Robust Low-rank Multi-view Diversity Optimization Model with Adaptive-Weighting Based Manifold Learning.

Junpeng Tan Zhijing Yang Jinchang Ren Bing Wang Yongqiang Cheng Wing-Kuen Ling

Robust face alignment by dual-attentional spatial-aware capsule networks.

Jinyan Ma Jing Li Bo Du Jia Wu Jun Wan Yafu Xiao

Coarse-to-fine pseudo supervision guided meta-task optimization for few-shot object classification.

Yawen Cui Qing Liao Dewen Hu Wei An Li Liu

Exploring rich intermediate representations for reconstructing 3D shapes from 2D images.

Yang Yang Junwei Han Dingwen Zhang Qi Tian

Multi-label sampling based on local label imbalance.

Bin Liu Konstantinos Blekas Grigorios Tsoumakas

Who is closer: A computational method for domain gap evaluation.

Xiaobin Liu Shiliang Zhang

Generalizable model-agnostic semantic segmentation via target-specific normalization.

Jian Zhang Lei Qi Yinghuan Shi Yang Gao

AE-Net: Fine-grained sketch-based image retrieval via attention-enhanced network.

Yangdong Chen Zhaolong Zhang Yanfei Wang Yuejie Zhang Rui Feng Tao Zhang Weiguo Fan

Contextual ensemble network for semantic segmentation.

Quan Zhou Xiaofu Wu Suofei Zhang Bin Kang Zongyuan Ge Longin Jan Latecki

AI-Based human audio processing for COVID-19: A comprehensive overview.

Gauri Deshpande Anton Batliner Björn W. Schuller

Segmentation of Handwritten Arabic Graphemes Using a Directed Convolutional Neural Network and Mathematical Morphology Operations.

Mohsine Elkhayati Youssfi Elkettani Mohammed Mourchid

Spatio-Temporal association rule based deep annotation-free clustering (STAR-DAC) for unsupervised person re-identification.

Sridhar Raj S Munaga V. N. K. Prasad Ramadoss Balakrishnan

Effective and efficient pixel-level detection for diverse video copy-move forgery types.

Junliu Zhong Yanfen Gan Chi-Man Vong Jixiang Yang Jing-Hong Zhao Jiahua Luo

Protect, show, attend and tell: Empowering image captioning models with ownership protection.

Jian Han Lim Chee Seng Chan KamWoh Ng Lixin Fan Qiang Yang

Context extraction module for deep convolutional neural networks.

Pravendra Singh Pratik Mazumder Vinay P. Namboodiri

SetMargin loss applied to deep keystroke biometrics with circle packing interpretation.

Aythami Morales Julian Fiérrez Alejandro Acien Rubén Tolosana Ignacio Serna

Fine-grained action recognition using dynamic kernels.

Sravani Yenduri Nazil Perveen Vishnu Chalavadi Krishna Mohan C

A Novel Quasi-Newton Method for Composite Convex Minimization.

Woon Huei Chai Shen-Shyang Ho Hiok Chai Quek

Hyperspectral super-resolution via coupled tensor ring factorization.

Wei He Yong Chen Naoto Yokoya Chao Li Qibin Zhao

A black-box adversarial attack strategy with adjustable sparsity and generalizability for deep image classifiers.

Arka Ghosh Sankha Subhra Mullick Shounak Datta Swagatam Das Asit Kr. Das Rammohan Mallipeddi

Feature refinement: An expression-specific feature learning and fusion method for micro-expression recognition.

Ling Zhou Qirong Mao Xiaohua Huang Feifei Zhang Zhihong Zhang

GraphXCOVID: Explainable deep graph diffusion pseudo-Labelling for identifying COVID-19 on chest X-rays.

Angelica I. Avilés-Rivero Philip Sellars Carola-Bibiane Schönlieb Nicolas Papadakis

Online learnable keyframe extraction in videos and its application with semantic word vector in action recognition.

G. M. Mashrur E Elahi Yee-Hong Yang

The UU-test for statistical modeling of unimodal data.

Paraskevi Chasani Aristidis Likas

Well-calibrated confidence measures for multi-label text classification with a large number of labels.

Lysimachos Maltoudoglou Andreas Paisios Ladislav Lenc Jirí Martínek Pavel Král Harris Papadopoulos

Deep momentum uncertainty hashing.

Chaoyou Fu Guoli Wang Xiang Wu Qian Zhang Ran He

Deep and interpretable regression models for ordinal outcomes.

Lucas Kook Lisa Herzog Torsten Hothorn Oliver Dürr Beate Sick

Discrete online cross-modal hashing.

Yu-Wei Zhan Yongxin Wang Yu Sun Xiao-Ming Wu Xin Luo Xin-Shun Xu

Exploiting foreground and background separation for prohibited item detection in overlapping X-Ray images.

Fangtao Shao Jing Liu Peng Wu Zhiwei Yang Zhaoyang Wu

Bayesian compression for dynamically expandable networks.

Yang Yang Bo Chen Hongwei Liu

Balanced single-shot object detection using cross-context attention-guided network.

Shuyu Miao Shanshan Du Rui Feng Yuejie Zhang Huayu Li Tianbi Liu Lin Zheng Weiguo Fan

SARS-Net: COVID-19 detection from chest x-rays by combining graph convolutional network and convolutional neural network.

Aayush Kumar Ayush R. Tripathi Suresh Chandra Satapathy Yu-Dong Zhang

Efficient COVID-19 testing via contextual model based compressive sensing.

Mehdi Hasaninasab Mohammad Khansari

JSPNet: Learning joint semantic & instance segmentation of point clouds via feature self-similarity and cross-task probability.

Feng Chen Fei Wu Guangwei Gao Yimu Ji Jing Xu Guo-Ping Jiang Xiao-Yuan Jing

Deep image prior based defense against adversarial examples.

Tao Dai Yan Feng Bin Chen Jian Lu Shu-Tao Xia

Integrated generalized zero-shot learning for fine-grained classification.

Tasfia Shermin Shyh Wei Teng Ferdous Sohel M. Manzur Murshed Guojun Lu

Towards automatic threat detection: A survey of advances of deep learning within X-ray security imaging.

Samet Akcay Toby P. Breckon

Exploring DeshuffleGANs in Self-Supervised Generative Adversarial Networks.

Gulcin Baykal Furkan Ozcelik Gozde Unal

Multi-task driven explainable diagnosis of COVID-19 using chest X-ray images.

Aakarsh Malhotra Surbhi Mittal Puspita Majumdar Saheb Chhabra Kartik Thakral Mayank Vatsa Richa Singh Santanu Chaudhury Ashwin Pudrod Anjali Agrawal

Data synthesis method preserving correlation of features.

WonSeok Yang Woochul Nam

Learning panoptic segmentation through feature discriminability.

Tao Chu Wenjie Cai Qiong Liu

Zero-shot learning via a specific rank-controlled semantic autoencoder.

Yang Liu Xinbo Gao Jungong Han Li Liu Ling Shao

Factored Latent-Dynamic Conditional Random Fields for single and multi-label sequence modeling.

Satyajit Neogi Justin Dauwels

Discrepant multiple instance learning for weakly supervised object detection.

Wei Gao Fang Wan Jun Yue Songcen Xu Qixiang Ye

Deep neighbor-aware embedding for node clustering in attributed graphs.

Chun Wang Shirui Pan Celina Ping Yu Ruiqi Hu Guodong Long Chengqi Zhang

Graph matching based on fast normalized cut and multiplicative update mapping.

Jing Yang Xu Yang Zhangbing Zhou Zhi-Yong Liu

Multi-task framework based on feature separation and reconstruction for cross-modal retrieval.

Li Zhang Xiangqian Wu

A multimodal attention fusion network with a dynamic vocabulary for TextVQA.

Jiajia Wu Jun Du Fengren Wang Chen Yang Xinzhe Jiang Jinshui Hu Bing Yin Jianshu Zhang Lirong Dai

Video anomaly detection with spatio-temporal dissociation.

Yunpeng Chang Zhigang Tu Wei Xie Bin Luo Shifu Zhang Haigang Sui Junsong Yuan

Graph-based stock correlation and prediction for high-frequency trading systems.

Tao Yin Chenzhengyi Liu Fangyu Ding Ziming Feng Bo Yuan Ning Zhang

Biological eagle eye-based method for change detection in water scenes.

Xuan Li Haibin Duan Jingchun Li Yimin Deng Fei-Yue Wang

A near effective and efficient model in recognition.

Hongjun Li Ze Zhou Chaobo Li Ching Y. Suen

Learning-based resilience guarantee for multi-UAV collaborative QoS management.

Chengchao Bai Peng Yan Xiaoqiang Yu Jifeng Guo