Volume 124, April 2022
Unsupervised cross-domain person re-identification by instance and distribution alignment.

Xu Lan Xiatian Zhu Shaogang Gong

FW-SMOTE: A feature-weighted oversampling approach for imbalanced classification.

Sebastián Maldonado Carla Vairetti Alberto Fernández Francisco Herrera

Exploring semantic segmentation of related subclasses from a superset of classes.

Kunjal Shah Gururaj Bhat

Introduction to conformal predictors.

Paolo Toccaceli

Mask encoding: A general instance mask representation for object segmentation.

Rufeng Zhang Tao Kong Xinlong Wang Mingyu You

Weakly-supervised semantic segmentation with superpixel guided local and global consistency.

Sheng Yi Huimin Ma Xiang Wang Tianyu Hu Xi Li Yu Wang

Identifying players in broadcast videos using graph convolutional network.

Tao Feng Kaifan Ji Ang Bian Chang Liu Jianzhou Zhang

Two-stage aware attentional Siamese network for visual tracking.

Xinglong Sun Guangliang Han Lihong Guo Hang Yang Xiaotian Wu Qingqing Li

Super-resolution semantic segmentation with relation calibrating network.

Jie Jiang Jing Liu Jun Fu Weining Wang Hanqing Lu

Developing a generic framework for anomaly detection.

Soroush Fatemifar Muhammad Awais Ali Akbari Josef Kittler

COVID-MTL: Multitask learning with Shift3D and random-weighted loss for COVID-19 diagnosis and severity assessment.

Guoqing Bao Huai Chen Tongliang Liu Guanzhong Gong Yong Yin Lisheng Wang Xiuying Wang

Uncertainty estimation for stereo matching based on evidential deep learning.

Chen Wang Xiang Wang Jiawei Zhang Liang Zhang Xiao Bai Xin Ning Jun Zhou Edwin R. Hancock

Progressive polarization based reflection removal via realistic training data generation.

Youxin Pang Mengke Yuan Qiang Fu Peiran Ren Dong-Ming Yan

Adaptive Gabor convolutional networks.

Ye Yuan Li-Na Wang Guoqiang Zhong Wei Gao Wencong Jiao Junyu Dong Biao Shen Dongdong Xia Wei Xiang

Detection and rectification of arbitrary shaped scene texts by using text keypoints and links.

Chuhui Xue Shijian Lu Steven C. H. Hoi

An analysis of heuristic metrics for classifier ensemble pruning based on ordered aggregation.

Amgad M. Mohammed Enrique Onieva Michal Wozniak Gonzalo Martínez-Muñoz

Semi-supervised node classification via adaptive graph smoothing networks.

Ruigang Zheng Weifu Chen Guocan Feng

Relevance attack on detectors.

Sizhe Chen Fan He Xiaolin Huang Kun Zhang

TradeBot: Bandit learning for hyper-parameters optimization of high frequency trading strategy.

Weipeng Zhang Lu Wang Liang Xie Ke Feng Xiang Liu

Guided neighborhood affine subspace embedding for feature matching.

Zizhuo Li Yong Ma Xiaoguang Mei Jun Huang Jiayi Ma

Deep open-set recognition for silicon wafer production monitoring.

Luca Frittoli Diego Carrera Beatrice Rossi Pasqualina Fragneto Giacomo Boracchi

Action Transformer: A self-attention model for short-time pose-based human action recognition.

Vittorio Mazzia Simone Angarano Francesco Salvetti Federico Angelini Marcello Chiaberge

Sparse CapsNet with explicit regularizer.

Ruiyang Shi Lingfeng Niu Ruizhi Zhou

Scene-specific crowd counting using synthetic training images.

Rita Delussu Lorenzo Putzu Giorgio Fumera

Learning interlaced sparse Sinkhorn matching network for video super-resolution.

Huihui Song Yutong Jin Yong Cheng Bo Liu Dong Liu Qingshan Liu

Automated search space and search strategy selection for AutoML.

Chao Xue Mengting Hu Xueqi Huang Chun-Guang Li

Self-restrained triplet loss for accurate masked face recognition.

Fadi Boutros Naser Damer Florian Kirchbuchner Arjan Kuijper

Semi-supervised robust training with generalized perturbed neighborhood.

Yiming Li Baoyuan Wu Yan Feng Yanbo Fan Yong Jiang Zhifeng Li Shu-Tao Xia

Rapid construction of 4D high-quality microstructural image for cement hydration using partial information registration.

Liangliang Zhang Lin Wang Bo Yang Sijie Niu Yamin Han Sung-Kwun Oh

SibNet: Food instance counting and segmentation.

Huu-Thanh Nguyen Chong-Wah Ngo Wing Kwong Chan

A zero-shot learning framework via cluster-prototype matching.

Jing Zhang Qingyong Li Yangli-ao Geng Wen Wang Wenju Sun Chuan Shi Zhengming Ding

CANet: Co-attention network for RGB-D semantic segmentation.

Hao Zhou Lu Qi Hai Huang Xu Yang Zhaoliang Wan Xianglong Wen

Learning to rectify for robust learning with noisy labels.

Haoliang Sun Chenhui Guo Qi Wei Zhongyi Han Yilong Yin

Deep reinforcement learning with credit assignment for combinatorial optimization.

Dong Yan Jiayi Weng Shiyu Huang Chongxuan Li Yichi Zhou Hang Su Jun Zhu

Contrastive attention network with dense field estimation for face completion.

Xin Ma Xiaoqiang Zhou Huaibo Huang Gengyun Jia Zhenhua Chai Xiaolin Wei

Characterizing ordinal network of time series based on complexity-entropy curve.

Kun Peng Pengjian Shang

A new framework of designing iterative techniques for image deblurring.

Min Zhang Geoffrey S. Young Yanmei Tie Xianfeng Gu Xiaoyin Xu

Spatial-driven features based on image dependencies for person re-identification.

Tongzhen Si Fazhi He Haoran Wu Yansong Duan

Text-instance graph: Exploring the relational semantics for text-based visual question answering.

Xiangpeng Li Bo Wu Jingkuan Song Lianli Gao Pengpeng Zeng Chuang Gan

Sketches by MoSSaRT: Representative selection from manifolds with gross sparse corruptions.

Mahlagha Sedghi Michael Georgiopoulos George K. Atia

GaitSlice: A gait recognition model based on spatio-temporal slice features.

Huakang Li Yidan Qiu Huimin Zhao Jin Zhan Rongjun Chen Tuanjie Wei Zhihui Huang

Deep co-supervision and attention fusion strategy for automatic COVID-19 lung infection segmentation on CT images.

Haigen Hu Leizhao Shen Qiu Guan Xiaoxin Li Qianwei Zhou Su Ruan

Exploiting appearance transfer and multi-scale context for efficient person image generation.

Chengkang Shen Peiyan Wang Wei Tang

Supervised dimensionality reduction technology of generalized discriminant component analysis and its kernelization forms.

Ruixu Zhou Wensheng Gao Dengwei Ding Weidong Liu

Deep collaborative multi-task network: A human decision process inspired model for hierarchical image classification.

Yu Zhou Xiaoni Li Yucan Zhou Yu Wang Qinghua Hu Weiping Wang

Multi-complementary and unlabeled learning for arbitrary losses and models.

Yuzhou Cao Shuqi Liu Yitian Xu

Face photo-sketch synthesis via full-scale identity supervision.

Bing Cao Nannan Wang Jie Li Qinghua Hu Xinbo Gao

Hierarchical domain adaptation with local feature patterns.

Jun Wen Junsong Yuan Qian Zheng Risheng Liu Zhefeng Gong Nenggan Zheng

Robust Gaussian process regression with a bias model.

Chiwoo Park David J. Borth Nicholas S. Wilson Chad N. Hunter Fritz J. Friedersdorf

Poisson kernel: Avoiding self-smoothing in graph convolutional networks.

Ziqing Yang Shoudong Han Jun Zhao

Global models for time series forecasting: A Simulation study.

Hansika Hewamalage Christoph Bergmeir Kasun Bandara

Semantic clustering based deduction learning for image recognition and classification.

Wenchi Ma Xuemin Tu Bo Luo Guanghui Wang

3D pose estimation and future motion prediction from 2D images.

Ji Yang Youdong Ma Xinxin Zuo Sen Wang Minglun Gong Li Cheng

Human object interaction detection using two-direction spatial enhancement and exclusive object prior.

Lu Liu Robby T. Tan

Adaptive region-aware feature enhancement for object detection.

Zhongjie Fan Qiong Liu

Source data-free domain adaptation for a faster R-CNN.

Lin Xiong Mao Ye Dan Zhang Yan Gan Yiguang Liu

Discriminative deep attributes for generalized zero-shot learning.

Hoseong Kim Jewook Lee Hyeran Byun

Brain tumor segmentation based on the dual-path network of multi-modal MRI images.

Lingling Fang Xin Wang

Combining embedding-based and symbol-based methods for entity alignment.

Tingting Jiang Chenyang Bu Yi Zhu Xindong Wu

Loss function search for person re-identification.

Hongyang Gu Jianmin Li Guangyuan Fu Min Yue Jun Zhu

An approach to boundary detection for 3D point clouds based on DBSCAN clustering.

Hui Chen Man Liang Wanquan Liu Weina Wang Peter Xiaoping Liu

A Two-Way alignment approach for unsupervised multi-Source domain adaptation.

Yong Hui Liu Chuan-Xian Ren

Self-weighting multi-view spectral clustering based on nuclear norm.

Shaojun Shi Feiping Nie Rong Wang Xuelong Li

Weighted clustering ensemble: A review.

Mimi Zhang

Segmentation information with attention integration for classification of breast tumor in ultrasound image.

Yaozhong Luo Qinghua Huang Xuelong Li

Signature barcodes for online verification.

Orcan Alpar

MTCNet: Multi-task collaboration network for rotation-invariance face detection.

Lifang Zhou Hui Zhao Jiaxu Leng

Velocity-to-velocity human motion forecasting.

Hongsong Wang Liang Wang Jiashi Feng Daquan Zhou

Improved time series clustering based on new geometric frameworks.

Clément Pealat Guillaume Bouleux Vincent Cheutet

A cascaded nested network for 3T brain MR image segmentation guided by 7T labeling.

Jie Wei Zhengwang Wu Li Wang Toan Duc Bui Liangqiong Qu Pew-Thian Yap Yong Xia Gang Li Dinggang Shen

Sparse attention block: Aggregating contextual information for object detection.

Chunlin Chen Jun Yu Qiang Ling

A Tri-Attention fusion guided multi-modal segmentation network.

Tongxue Zhou Su Ruan Pierre Vera Stéphane Canu

DE-GAN: Domain Embedded GAN for High Quality Face Image Inpainting.

Xian Zhang Xin Wang Canghong Shi Zhe Yan Xiaojie Li Bin Kong Siwei Lyu Bin Zhu Jiancheng Lv Youbing Yin Qi Song Xi Wu Imran Mumtaz

PRNU registration under scale and rotation transform based on convolutional neural networks.

Marco Fanfani Alessandro Piva Carlo Colombo

CR-GAN: Automatic craniofacial reconstruction for personal identification.

Yuan Li Jian Wang Weibo Liang Hui Xue Zhenan He Jiancheng Lv Lin Zhang

Infinite-dimensional feature aggregation via a factorized bilinear model.

Jindou Dai Yuwei Wu Zhi Gao Yunde Jia

cPCA++: An efficient method for contrastive feature learning.

Ronald Salloum C.-C. Jay Kuo