Volume 12, Number 6, December 2021
Multi-Stage Fusion and Multi-Source Attention Network for Multi-Modal Remote Sensing Image Segmentation.

Jiaqi Zhao Yong Zhou Boyu Shi Jingsong Yang Di Zhang Rui Yao

A Survey of AIOps Methods for Failure Management.

Paolo Notaro Jorge Cardoso Michael Gerndt

Causal Discovery with Confounding Cascade Nonlinear Additive Noise Models.

Jie Qiao Ruichu Cai Kun Zhang Zhenjie Zhang Zhifeng Hao

Classi-Fly: Inferring Aircraft Categories from Open Data.

Martin Strohmeier Matthew Smith Vincent Lenders Ivan Martinovic

Predicting Human Mobility with Reinforcement-Learning-Based Long-Term Periodicity Modeling.

Shuo Tao Jingang Jiang Defu Lian Kai Zheng Enhong Chen

Similar Trajectory Search with Spatio-Temporal Deep Representation Learning.

David Alexander Tedjopurnomo Xiucheng Li Zhifeng Bao Gao Cong Farhana Murtaza Choudhury A. Kai Qin

Spatial Variability Aware Deep Neural Networks (SVANN): A General Approach.

Jayant Gupta Carl Molnar Yiqun Xie Joe Knight Shashi Shekhar

TAML: A Traffic-aware Multi-task Learning Model for Estimating Travel Time.

Jia-Jie Xu Saijun Xu Rui Zhou Chengfei Liu An Liu Lei Zhao

Route Optimization via Environment-Aware Deep Network and Reinforcement Learning.

Pengzhan Guo Keli Xiao Zeyang Ye Wei Zhu

PARP: A Parallel Traffic Condition Driven Route Planning Model on Dynamic Road Networks.

Tianlun Dai Bohan Li Ziqiang Yu Xiangrong Tong Meng Chen Gang Chen

TARA-Net: A Fusion Network for Detecting Takeaway Rider Accidents.

Yifan He Zhao Li Lei Fu Anhui Wang Peng Zhang Shuigeng Zhou Ji Zhang Ting Yu

TWIST-GAN: Towards Wavelet Transform and Transferred GAN for Spatio-Temporal Single Image Super Resolution.

Fayaz Ali Dharejo Farah Deeba Yuanchun Zhou Bhagwan Das Munsif Ali Jatoi Muhammad Zawish Yi Du Xuezhi Wang

A Dynamic Convolutional Neural Network Based Shared-Bike Demand Forecasting Model.

Shaojie Qiao Nan Han Jianbin Huang Kun Yue Rui Mao Hongping Shu Qiang He Xindong Wu

POLLA: Enhancing the Local Structure Awareness in Long Sequence Spatial-temporal Modeling.

Haoyi Zhou Hao Peng Jieqi Peng Shuai Zhang Jianxin Li

Temporal Hierarchical Graph Attention Network for Traffic Prediction.

Ling Huang Xing-Xing Liu Shu-Qiang Huang Chang-Dong Wang Wei Tu Jia-Meng Xie Shuai Tang Wendi Xie

ACM TIST Special Issue on Deep Learning for Spatio-Temporal Data: Part 1.

Senzhang Wang Junbo Zhang Yanjie Fu Yong Li


Volume 12, Number 5, October 2021
KOMPOS: Connecting Causal Knots in Large Nonlinear Time Series with Non-Parametric Regression Splines.

Georgios Koutroulis Leo Botler Belgin Mutlu Konrad Diwold Kay Römer Roman Kern

A Comprehensive Survey of Grammatical Error Correction.

Yu Wang Yuelin Wang Kai Dang Jie Liu Zhuo Liu

Detecting and Analyzing Collusive Entities on YouTube.

Hridoy Sankar Dutta Mayank Jobanputra Himani Negi Tanmoy Chakraborty

"In-Network Ensemble": Deep Ensemble Learning with Diversified Knowledge Distillation.

Xingjian Li Haoyi Xiong Zeyu Chen Jun Huan Cheng-Zhong Xu Dejing Dou

Significant DBSCAN+: Statistically Robust Density-based Clustering.

Yiqun Xie Xiaowei Jia Shashi Shekhar Han Bao Xun Zhou

Local Graph Edge Partitioning.

Shengwei Ji Chenyang Bu Lei Li Xindong Wu

Fine-Grained Semantic Image Synthesis with Object-Attention Generative Adversarial Network.

Min Wang Congyan Lang Liqian Liang Songhe Feng Tao Wang Yutong Gao

Identifying Illicit Drug Dealers on Instagram with Large-scale Multimodal Data Fusion.

Chuanbo Hu Minglei Yin Bin Liu Xin Li Yanfang Ye

S3-Net: A Fast Scene Understanding Network by Single-Shot Segmentation for Autonomous Driving.

Yuan Cheng Yuchao Yang Hai-Bao Chen Ngai Wong Hao Yu

dhCM: Dynamic and Hierarchical Event Categorization and Discovery for Social Media Stream.

Jinjin Guo Zhiguo Gong Longbing Cao

Quantized Adam with Error Feedback.

Congliang Chen Li Shen Hao-Zhi Huang Wei Liu

Collaborative Local-Global Learning for Temporal Action Proposal.

Yisheng Zhu Hu Han Guangcan Liu Qingshan Liu

BATS: A Spectral Biclustering Approach to Single Document Topic Modeling and Segmentation.

Qiong Wu Adam Hare Sirui Wang Yuwei Tu Zhenming Liu Christopher G. Brinton Yanhua Li

An Attentive Survey of Attention Models.

Sneha Chaudhari Varun Mithal Gungor Polatkan Rohan Ramanath

Multi-Graph Cooperative Learning Towards Distant Supervised Relation Extraction.

Changsen Yuan Heyan Huang Chong Feng


Volume 12, Number 4, August 2021
Parallel Connected LSTM for Matrix Sequence Prediction with Elusive Correlations.

Qi Zhao Chuqiao Chen Guangcan Liu Qingshan Liu Shengyong Chen

TLDS: A Transfer-Learning-Based Delivery Station Location Selection Pipeline.

Chenyu Hou Bin Cao Sijie Ruan Jing Fan

DILSA+: Predicting Urban Dispersal Events through Deep Survival Analysis with Enhanced Urban Features.

Amin Vahedian Khezerlou Xun Zhou Xinyi Li W. Nick Street Yanhua Li

Modeling Customer Experience in a Contact Center through Process Log Mining.

Teng Fu Guido Zampieri David Hodgson Claudio Angione Yifeng Zeng

Mining Customers' Changeable Electricity Consumption for Effective Load Forecasting.

Etienne Gael Tajeuna Mohamed Bouguessa Shengrui Wang

A Comprehensive Approach to On-board Autonomy Verification and Validation.

Marco Bozzano Alessandro Cimatti Marco Roveri

Nova: Value-based Negotiation of Norms.

Reyhan Aydogan Özgür Kafali Furkan Arslan Catholijn M. Jonker Munindar P. Singh

Multiview Common Subspace Clustering via Coupled Low Rank Representation.

Stanley Ebhohimhen Abhadiomhen Zhiyang Wang Xiangjun Shen Jianping Fan

StarFL: Hybrid Federated Learning Architecture for Smart Urban Computing.

Anbu Huang Yang Liu Tianjian Chen Yongkai Zhou Quan Sun Hongfeng Chai Qiang Yang

Modeling Complementarity in Behavior Data with Multi-Type Itemset Embedding.

Daheng Wang Qingkai Zeng Nitesh V. Chawla Meng Jiang

VSumVis: Interactive Visual Understanding and Diagnosis of Video Summarization Model.

Guodao Sun Hao Wu Lin Zhu Chaoqing Xu Haoran Liang Binwei Xu Ronghua Liang

MKEL: Multiple Kernel Ensemble Learning via Unified Ensemble Loss for Image Classification.

Xiangjun Shen Kou Lu Sumet Mehta Jianming Zhang Weifeng Liu Jianping Fan Zhengjun Zha

Linking Multiple User Identities of Multiple Services from Massive Mobility Traces.

Huandong Wang Yong Li Gang Wang Depeng Jin

A Camera Identity-guided Distribution Consistency Method for Unsupervised Multi-target Domain Person Re-identification.

Jiajie Tian Qihao Tang Rui Li Zhu Teng Baopeng Zhang Jianping Fan

A Comprehensive Survey of the Key Technologies and Challenges Surrounding Vehicular Ad Hoc Networks.

Zhenchang Xia Jia Wu Libing Wu Yanjiao Chen Jian Yang Philip S. Yu


Volume 12, Number 3, July 2021
A Scale and Rotational Invariant Key-point Detector based on Sparse Coding.

Thanh Hong-Phuoc Ling Guan

PP-PG: Combining Parameter Perturbation with Policy Gradient Methods for Effective and Efficient Explorations in Deep Reinforcement Learning.

Shilei Li Meng Li Jiongming Su Shaofei Chen Zhimin Yuan Qing Ye

Vector-Quantization-Based Topic Modeling.

Amulya Gupta Zhu Zhang

Improved Fake Reviews Detection Model Based on Vertical Ensemble Tri-Training and Active Learning.

Chunyong Yin Haoqi Cuan Yuhang Zhu Zhichao Yin

GTAE: Graph Transformer-Based Auto-Encoders for Linguistic-Constrained Text Style Transfer.

Yukai Shi Sen Zhang Chenxing Zhou Xiaodan Liang Xiaojun Yang Liang Lin

Improving Action Recognition via Temporal and Complementary Learning.

Nour Eldin Elmadany Yifeng He Ling Guan

A GDPR-compliant Ecosystem for Speech Recognition with Transfer, Federated, and Evolutionary Learning.

Di Jiang Conghui Tan Jinhua Peng Chaotao Chen Xueyang Wu Weiwei Zhao Yuanfeng Song Yongxin Tong Chang Liu Qian Xu Qiang Yang Li Deng

Intelligent System of Game-Theory-Based Decision Making in Smart Sports Industry.

Munish Bhatia

MetaStore: A Task-adaptative Meta-learning Model for Optimal Store Placement with Multi-city Knowledge Transfer.

Yan Liu Bin Guo Daqing Zhang Djamal Zeghlache Jingmin Chen Sizhe Zhang Dan Zhou Xinlei Shi Zhiwen Yu

MVGAN: Multi-View Graph Attention Network for Social Event Detection.

Wanqiu Cui Junping Du Dawei Wang Feifei Kou Zhe Xue


Volume 12, Number 2, March 2021
Attentive Excitation and Aggregation for Bilingual Referring Image Segmentation.

Qianli Zhou Tianrui Hui Rong Wang Hai-Miao Hu Si Liu

Dynamic Planning of Bicycle Stations in Dockless Public Bicycle-sharing System Using Gated Graph Neural Network.

Jianguo Chen Kenli Li Keqin Li Philip S. Yu Zeng Zeng

Active Learning for Effectively Fine-Tuning Transfer Learning to Downstream Task.

Md. Abul Bashar Richi Nayak

Causal Mechanism Transfer Network for Time Series Domain Adaptation in Mechanical Systems.

Zijian Li Ruichu Cai Hong Wei Ng Marianne Winslett Tom Z. J. Fu Boyan Xu Xiaoyan Yang Zhenjie Zhang

Feature Grouping-based Trajectory Outlier Detection over Distributed Streams.

Jiali Mao Jiaye Liu Cheqing Jin Aoying Zhou

Predicting Attributes of Nodes Using Network Structure.

Sarwan Ali Muhammad Haroon Shakeel Imdadullah Khan Safiullah Faizullah Muhammad Asad Khan

Disentangled Item Representation for Recommender Systems.

Zeyu Cui Feng Yu Shu Wu Qiang Liu Liang Wang

Flatter Is Better: Percentile Transformations for Recommender Systems.

Masoud Mansoury Robin Burke Bamshad Mobasher

Indirectly Supervised Anomaly Detection of Clinically Meaningful Health Events from Smart Home Data.

Jessamyn Dahmen Diane J. Cook

Constraint-based Scheduling for Paint Shops in the Automotive Supply Industry.

Felix Winter Nysret Musliu

RHUPS: Mining Recent High Utility Patterns with Sliding Window-based Arrival Time Control over Data Streams.

Yoonji Baek Unil Yun Heonho Kim Hyoju Nam Hyunsoo Kim Jerry Chun-Wei Lin Bay Vo Witold Pedrycz

Aspect-Aware Response Generation for Multimodal Dialogue System.

Mauajama Firdaus Nidhi Thakur Asif Ekbal

Conditional Text Generation for Harmonious Human-Machine Interaction.

Bin Guo Hao Wang Yasan Ding Wei Wu Shaoyang Hao Yueqi Sun Zhiwen Yu


Volume 12, Number 1, February 2021
Pricing-aware Real-time Charging Scheduling and Charging Station Expansion for Large-scale Electric Buses.

Guang Wang Zhihan Fang Xiaoyang Xie Shuai Wang Huijun Sun Fan Zhang Yunhuai Liu Desheng Zhang

Uncovering Media Bias via Social Network Learning.

Yiyi Zhou Rongrong Ji Jinsong Su Jiaquan Yao

On Representation Learning for Road Networks.

Meng-xiang Wang Wang-Chien Lee Tao-Yang Fu Ge Yu

A Theoretical Revisit to Linear Convergence for Saddle Point Problems.

Wendi Wu Yawei Zhao En Zhu Xinwang Liu Xingxing Zhang Lailong Luo Shixiong Wang Jianping Yin

Deep Learning Thermal Image Translation for Night Vision Perception.

Shuo Liu Mingliang Gao Vijay John Zheng Liu Erik Blasch

Deep Energy Factorization Model for Demographic Prediction.

Chih-Te Lai Cheng-Te Li Shou-De Lin

CSL+: Scalable Collective Subjective Logic under Multidimensional Uncertainty.

Adil Alim Jin-Hee Cho Feng Chen

BiNeTClus: Bipartite Network Community Detection Based on Transactional Clustering.

Mohamed Bouguessa Khaled Nouri

Bayesian Nonparametric Unsupervised Concept Drift Detection for Data Stream Mining.

Junyu Xuan Jie Lu Guangquan Zhang

Self-weighted Robust LDA for Multiclass Classification with Edge Classes.

Caixia Yan Xiaojun Chang Minnan Luo Qinghua Zheng Xiaoqin Zhang Zhihui Li Feiping Nie

A Novel Multi-task Tensor Correlation Neural Network for Facial Attribute Prediction.

Mingxing Duan Kenli Li Keqin Li Qi Tian

Industrial Federated Topic Modeling.

Di Jiang Yongxin Tong Yuanfeng Song Xueyang Wu Weiwei Zhao Jinhua Peng Rongzhong Lian Qian Xu Qiang Yang

Session-based Hotel Recommendations Dataset: As part of the ACM Recommender System Challenge 2019.

Jens Adamczak Yashar Deldjoo Farshad Bakhshandegan Moghaddam Peter Knees Gerard Paul Leyson Philipp Monreal